Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CREEP | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  creep


Nepravidelné sloveso a minulý čas creep

C2 Preklad: liezť, plaziť sa

Infinitív

creep

[kriːp]

Minulý čas

crept

creeped

crope *

[krept]

Príčastie minulé

crept

creeped

cropen *

[krept]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [creep]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
creep 
you
creep 
he/she/it
creeps 
we
creep 
you
creep 
they
creep 

Prítomný priebehový

I
am creeping 
you
are creeping 
he/she/it
is creeping 
we
are creeping 
you
are creeping 
they
are creeping 

Minulý čas

I
crept 
you
crept 
he/she/it
crept 
we
crept 
you
crept 
they
crept 

Minulý priebehový

I
was creeping 
you
were creeping 
he/she/it
was creeping 
we
were creeping 
you
were creeping 
they
were creeping 

Predrítomný čas

I
have crept 
you
have crept 
he/she/it
has crept 
we
have crept 
you
have crept 
they
have crept 

Predprítomný čas priebehový

I
have been creeping 
you
have been creeping 
he/she/it
has been creeping 
we
have been creeping 
you
have been creeping 
they
have been creeping 

Predminulý

I
had crept 
you
had crept 
he/she/it
had crept 
we
had crept 
you
had crept 
they
had crept 

Predminulý priebehový

I
had been creeping 
you
had been creeping 
he/she/it
had been creeping 
we
had been creeping 
you
had been creeping 
they
had been creeping 

Budúce

I
will creep 
you
will creep 
he/she/it
will creep 
we
will creep 
you
will creep 
they
will creep 

Budúce priebehový

I
will be creeping 
you
will be creeping 
he/she/it
will be creeping 
we
will be creeping 
you
will be creeping 
they
will be creeping 

Predbudúci

I
will have crept 
you
will have crept 
he/she/it
will have crept 
we
will have crept 
you
will have crept 
they
will have crept 

Predbudúci priebehový

I
will have been creeping 
you
will have been creeping 
he/she/it
will have been creeping 
we
will have been creeping 
you
will have been creeping 
they
will have been creeping 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [creep]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would creep 
you
would creep 
he/she/it
would creep 
we
would creep 
you
would creep 
they
would creep 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be creeping 
you
would be creeping 
he/she/it
would be creeping 
we
would be creeping 
you
would be creeping 
they
would be creeping 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have crept 
you
would have crept 
he/she/it
would have crept 
we
would have crept 
you
would have crept 
they
would have crept 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been creeping 
you
would have been creeping 
he/she/it
would have been creeping 
we
would have been creeping 
you
would have been creeping 
they
would have been creeping 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [creep]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
creep 
you
creep 
he/she/it
creep 
we
creep 
you
creep 
they
creep 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
crept 
you
crept 
he/she/it
crept 
we
crept 
you
crept 
they
crept 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had crept 
you
had crept 
he/she/it
had crept 
we
had crept 
you
had crept 
they
had crept 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [creep]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
creep 
you
Let´s creep 
he/she/it
creep 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [creep]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
creeping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
crept 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [creep]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

creep in

creep up

creep up onNepravidelné slovesá