Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CUT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  cut


Nepravidelné sloveso a minulý čas cut

A2 Preklad: rezať

Infinitív

cut

[kʌt]

Minulý čas

cut

[kʌt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

clearcut

clearcut

crosscut

crosscut

forcut

forcut

intercut

intercut

recut

recut

undercut

undercut


Časovanie nepravidelného slovesa [cut]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cuts 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Prítomný priebehový

I
am cutting 
you
are cutting 
he/she/it
is cutting 
we
are cutting 
you
are cutting 
they
are cutting 

Minulý čas

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Minulý priebehový

I
was cutting 
you
were cutting 
he/she/it
was cutting 
we
were cutting 
you
were cutting 
they
were cutting 

Predrítomný čas

I
have cut 
you
have cut 
he/she/it
has cut 
we
have cut 
you
have cut 
they
have cut 

Predprítomný čas priebehový

I
have been cutting 
you
have been cutting 
he/she/it
has been cutting 
we
have been cutting 
you
have been cutting 
they
have been cutting 

Predminulý

I
had cut 
you
had cut 
he/she/it
had cut 
we
had cut 
you
had cut 
they
had cut 

Predminulý priebehový

I
had been cutting 
you
had been cutting 
he/she/it
had been cutting 
we
had been cutting 
you
had been cutting 
they
had been cutting 

Budúce

I
will cut 
you
will cut 
he/she/it
will cut 
we
will cut 
you
will cut 
they
will cut 

Budúce priebehový

I
will be cutting 
you
will be cutting 
he/she/it
will be cutting 
we
will be cutting 
you
will be cutting 
they
will be cutting 

Predbudúci

I
will have cut 
you
will have cut 
he/she/it
will have cut 
we
will have cut 
you
will have cut 
they
will have cut 

Predbudúci priebehový

I
will have been cutting 
you
will have been cutting 
he/she/it
will have been cutting 
we
will have been cutting 
you
will have been cutting 
they
will have been cutting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [cut]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would cut 
you
would cut 
he/she/it
would cut 
we
would cut 
you
would cut 
they
would cut 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be cutting 
you
would be cutting 
he/she/it
would be cutting 
we
would be cutting 
you
would be cutting 
they
would be cutting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have cut 
you
would have cut 
he/she/it
would have cut 
we
would have cut 
you
would have cut 
they
would have cut 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been cutting 
you
would have been cutting 
he/she/it
would have been cutting 
we
would have been cutting 
you
would have been cutting 
they
would have been cutting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [cut]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had cut 
you
had cut 
he/she/it
had cut 
we
had cut 
you
had cut 
they
had cut 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [cut]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
cut 
you
Let´s cut 
he/she/it
cut 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [cut]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
cutting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
cut 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [cut]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

cut across

cut away

cut back

cut down

cut down on

cut in

cut into

cut off

cut out

cut through

cut upNepravidelné slovesá