Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DEAL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  deal


Nepravidelné sloveso a minulý čas deal

B1 Preklad: jednať

Infinitív

deal

[diːl]

Minulý čas

dealt

[delt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

misdealt

misdealt

redeal

redeal


Časovanie nepravidelného slovesa [deal]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
deal 
you
deal 
he/she/it
deals 
we
deal 
you
deal 
they
deal 

Prítomný priebehový

I
am dealing 
you
are dealing 
he/she/it
is dealing 
we
are dealing 
you
are dealing 
they
are dealing 

Minulý čas

I
dealt 
you
dealt 
he/she/it
dealt 
we
dealt 
you
dealt 
they
dealt 

Minulý priebehový

I
was dealing 
you
were dealing 
he/she/it
was dealing 
we
were dealing 
you
were dealing 
they
were dealing 

Predrítomný čas

I
have dealt 
you
have dealt 
he/she/it
has dealt 
we
have dealt 
you
have dealt 
they
have dealt 

Predprítomný čas priebehový

I
have been dealing 
you
have been dealing 
he/she/it
has been dealing 
we
have been dealing 
you
have been dealing 
they
have been dealing 

Predminulý

I
had dealt 
you
had dealt 
he/she/it
had dealt 
we
had dealt 
you
had dealt 
they
had dealt 

Predminulý priebehový

I
had been dealing 
you
had been dealing 
he/she/it
had been dealing 
we
had been dealing 
you
had been dealing 
they
had been dealing 

Budúce

I
will deal 
you
will deal 
he/she/it
will deal 
we
will deal 
you
will deal 
they
will deal 

Budúce priebehový

I
will be dealing 
you
will be dealing 
he/she/it
will be dealing 
we
will be dealing 
you
will be dealing 
they
will be dealing 

Predbudúci

I
will have dealt 
you
will have dealt 
he/she/it
will have dealt 
we
will have dealt 
you
will have dealt 
they
will have dealt 

Predbudúci priebehový

I
will have been dealing 
you
will have been dealing 
he/she/it
will have been dealing 
we
will have been dealing 
you
will have been dealing 
they
will have been dealing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [deal]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would deal 
you
would deal 
he/she/it
would deal 
we
would deal 
you
would deal 
they
would deal 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be dealing 
you
would be dealing 
he/she/it
would be dealing 
we
would be dealing 
you
would be dealing 
they
would be dealing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have dealt 
you
would have dealt 
he/she/it
would have dealt 
we
would have dealt 
you
would have dealt 
they
would have dealt 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been dealing 
you
would have been dealing 
he/she/it
would have been dealing 
we
would have been dealing 
you
would have been dealing 
they
would have been dealing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [deal]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
deal 
you
deal 
he/she/it
deal 
we
deal 
you
deal 
they
deal 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
dealt 
you
dealt 
he/she/it
dealt 
we
dealt 
you
dealt 
they
dealt 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had dealt 
you
had dealt 
he/she/it
had dealt 
we
had dealt 
you
had dealt 
they
had dealt 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [deal]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
deal 
you
Let´s deal 
he/she/it
deal 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [deal]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
dealing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
dealt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [deal]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

deal in

deal out

deal withNepravidelné slovesá