Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DIG | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  dig


Nepravidelné sloveso a minulý čas dig

B1 Preklad: kopať

Infinitív

dig

[dɪɡ]

Minulý čas

dug

digged *

[dʌɡ]
[dɪɡd]

Príčastie minulé

dug

digged *

[dʌɡ]
[dɪɡd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [dig]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
dig 
you
dig 
he/she/it
digs 
we
dig 
you
dig 
they
dig 

Prítomný priebehový

I
am digging 
you
are digging 
he/she/it
is digging 
we
are digging 
you
are digging 
they
are digging 

Minulý čas

I
dug; digged 
you
dug; digged 
he/she/it
dug; digged 
we
dug; digged 
you
dug; digged 
they
dug; digged 

Minulý priebehový

I
was digging 
you
were digging 
he/she/it
was digging 
we
were digging 
you
were digging 
they
were digging 

Predrítomný čas

I
have dug 
you
have dug 
he/she/it
has dug 
we
have dug 
you
have dug 
they
have dug 

Predprítomný čas priebehový

I
have been digging 
you
have been digging 
he/she/it
has been digging 
we
have been digging 
you
have been digging 
they
have been digging 

Predminulý

I
had dug 
you
had dug 
he/she/it
had dug 
we
had dug 
you
had dug 
they
had dug 

Predminulý priebehový

I
had been digging 
you
had been digging 
he/she/it
had been digging 
we
had been digging 
you
had been digging 
they
had been digging 

Budúce

I
will dig 
you
will dig 
he/she/it
will dig 
we
will dig 
you
will dig 
they
will dig 

Budúce priebehový

I
will be digging 
you
will be digging 
he/she/it
will be digging 
we
will be digging 
you
will be digging 
they
will be digging 

Predbudúci

I
will have dug 
you
will have dug 
he/she/it
will have dug 
we
will have dug 
you
will have dug 
they
will have dug 

Predbudúci priebehový

I
will have been digging 
you
will have been digging 
he/she/it
will have been digging 
we
will have been digging 
you
will have been digging 
they
will have been digging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [dig]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would dig 
you
would dig 
he/she/it
would dig 
we
would dig 
you
would dig 
they
would dig 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be digging 
you
would be digging 
he/she/it
would be digging 
we
would be digging 
you
would be digging 
they
would be digging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have dug 
you
would have dug 
he/she/it
would have dug 
we
would have dug 
you
would have dug 
they
would have dug 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been digging 
you
would have been digging 
he/she/it
would have been digging 
we
would have been digging 
you
would have been digging 
they
would have been digging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [dig]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
dig 
you
dig 
he/she/it
dig 
we
dig 
you
dig 
they
dig 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
dug; digged 
you
dug; digged 
he/she/it
dug; digged 
we
dug; digged 
you
dug; digged 
they
dug; digged 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had dug 
you
had dug 
he/she/it
had dug 
we
had dug 
you
had dug 
they
had dug 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [dig]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
dig 
you
Let´s dig 
he/she/it
dig 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [dig]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
digging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
dug; digged 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [dig]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

dig around

dig for

dig in

dig into

dig out

dig over

dig upNepravidelné slovesá