Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  dive


Nepravidelné sloveso a minulý čas dive

B1 Preklad: potápať sa

Infinitív

dive

[daɪv]

Minulý čas

dived

dove

[daɪvd]
[doʊv]

Príčastie minulé

dived

dove

[daɪvd]
[doʊv]

Časovanie nepravidelného slovesa [dive]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
dive 
you
dive 
he/she/it
dives 
we
dive 
you
dive 
they
dive 

Prítomný priebehový

I
am diving 
you
are diving 
he/she/it
is diving 
we
are diving 
you
are diving 
they
are diving 

Minulý čas

I
dived 
you
dived 
he/she/it
dived 
we
dived 
you
dived 
they
dived 

Minulý priebehový

I
was diving 
you
were diving 
he/she/it
was diving 
we
were diving 
you
were diving 
they
were diving 

Predrítomný čas

I
have dived 
you
have dived 
he/she/it
has dived 
we
have dived 
you
have dived 
they
have dived 

Predprítomný čas priebehový

I
have been diving 
you
have been diving 
he/she/it
has been diving 
we
have been diving 
you
have been diving 
they
have been diving 

Predminulý

I
had dived 
you
had dived 
he/she/it
had dived 
we
had dived 
you
had dived 
they
had dived 

Predminulý priebehový

I
had been diving 
you
had been diving 
he/she/it
had been diving 
we
had been diving 
you
had been diving 
they
had been diving 

Budúce

I
will dive 
you
will dive 
he/she/it
will dive 
we
will dive 
you
will dive 
they
will dive 

Budúce priebehový

I
will be diving 
you
will be diving 
he/she/it
will be diving 
we
will be diving 
you
will be diving 
they
will be diving 

Predbudúci

I
will have dived 
you
will have dived 
he/she/it
will have dived 
we
will have dived 
you
will have dived 
they
will have dived 

Predbudúci priebehový

I
will have been diving 
you
will have been diving 
he/she/it
will have been diving 
we
will have been diving 
you
will have been diving 
they
will have been diving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [dive]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would dive 
you
would dive 
he/she/it
would dive 
we
would dive 
you
would dive 
they
would dive 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be diving 
you
would be diving 
he/she/it
would be diving 
we
would be diving 
you
would be diving 
they
would be diving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have dived 
you
would have dived 
he/she/it
would have dived 
we
would have dived 
you
would have dived 
they
would have dived 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been diving 
you
would have been diving 
he/she/it
would have been diving 
we
would have been diving 
you
would have been diving 
they
would have been diving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [dive]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
dive 
you
dive 
he/she/it
dive 
we
dive 
you
dive 
they
dive 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
dived 
you
dived 
he/she/it
dived 
we
dived 
you
dived 
they
dived 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had dived 
you
had dived 
he/she/it
had dived 
we
had dived 
you
had dived 
they
had dived 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [dive]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
dive 
you
Let´s dive 
he/she/it
dive 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [dive]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
diving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
dived 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá