Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DO / DOES | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  do / does


Nepravidelné sloveso a minulý čas do
does

A1 Preklad: robiť, činiť

Infinitív

do

does

[du:]
[dʌz]

Minulý čas

did

[dɪd]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overdid

overdone

undid

undone

bedid

bedone

fordid

fordone

misdid

misdone

outdid

outdone

redid

redone

underdid

underdone


Časovanie nepravidelného slovesa [do / does]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
do 
you
do 
he/she/it
does 
we
do 
you
do 
they
do 

Prítomný priebehový

I
am doing 
you
are doing 
he/she/it
is doing 
we
are doing 
you
are doing 
they
are doing 

Minulý čas

I
did 
you
did 
he/she/it
did 
we
did 
you
did 
they
did 

Minulý priebehový

I
was doing 
you
were doing 
he/she/it
was doing 
we
were doing 
you
were doing 
they
were doing 

Predrítomný čas

I
have done 
you
have done 
he/she/it
has done 
we
have done 
you
have done 
they
have done 

Predprítomný čas priebehový

I
have been doing 
you
have been doing 
he/she/it
has been doing 
we
have been doing 
you
have been doing 
they
have been doing 

Predminulý

I
had done 
you
had done 
he/she/it
had done 
we
had done 
you
had done 
they
had done 

Predminulý priebehový

I
had been doing 
you
had been doing 
he/she/it
had been doing 
we
had been doing 
you
had been doing 
they
had been doing 

Budúce

I
will do 
you
will do 
he/she/it
will do 
we
will do 
you
will do 
they
will do 

Budúce priebehový

I
will be doing 
you
will be doing 
he/she/it
will be doing 
we
will be doing 
you
will be doing 
they
will be doing 

Predbudúci

I
will have done 
you
will have done 
he/she/it
will have done 
we
will have done 
you
will have done 
they
will have done 

Predbudúci priebehový

I
will have been doing 
you
will have been doing 
he/she/it
will have been doing 
we
will have been doing 
you
will have been doing 
they
will have been doing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [do / does]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would do 
you
would do 
he/she/it
would do 
we
would do 
you
would do 
they
would do 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be doing 
you
would be doing 
he/she/it
would be doing 
we
would be doing 
you
would be doing 
they
would be doing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have done 
you
would have done 
he/she/it
would have done 
we
would have done 
you
would have done 
they
would have done 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been doing 
you
would have been doing 
he/she/it
would have been doing 
we
would have been doing 
you
would have been doing 
they
would have been doing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [do / does]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
do 
you
do 
he/she/it
do 
we
do 
you
do 
they
do 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
did 
you
did 
he/she/it
did 
we
did 
you
did 
they
did 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had done 
you
had done 
he/she/it
had done 
we
had done 
you
had done 
they
had done 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [do / does]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
do 
you
Let´s do 
he/she/it
do 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [do / does]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
doing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
done 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [do / does]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

do away with

do by

do down

do for

do in

do out

do out of

do over

do up

do with

do withoutNepravidelné slovesá