Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  draw


Nepravidelné sloveso a minulý čas draw

A1 Preklad: kresliť, tiahnuť

Infinitív

draw

[drɔː]

Minulý čas

drew

[druː]

Príčastie minulé

drawn

[drɔːn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overdraw

[ˌəʊvəˈdrɔː]

overdrew

[ˌəʊvəˈdruː]

overdrawn

[ˌəʊvəˈdrɔːn]

adrew

adrawn

bedrew

bedrawn


Časovanie nepravidelného slovesa [draw]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
draw 
you
draw 
he/she/it
draws 
we
draw 
you
draw 
they
draw 

Prítomný priebehový

I
am drawing 
you
are drawing 
he/she/it
is drawing 
we
are drawing 
you
are drawing 
they
are drawing 

Minulý čas

I
drew 
you
drew 
he/she/it
drew 
we
drew 
you
drew 
they
drew 

Minulý priebehový

I
was drawing 
you
were drawing 
he/she/it
was drawing 
we
were drawing 
you
were drawing 
they
were drawing 

Predrítomný čas

I
have drawn 
you
have drawn 
he/she/it
has drawn 
we
have drawn 
you
have drawn 
they
have drawn 

Predprítomný čas priebehový

I
have been drawing 
you
have been drawing 
he/she/it
has been drawing 
we
have been drawing 
you
have been drawing 
they
have been drawing 

Predminulý

I
had drawn 
you
had drawn 
he/she/it
had drawn 
we
had drawn 
you
had drawn 
they
had drawn 

Predminulý priebehový

I
had been drawing 
you
had been drawing 
he/she/it
had been drawing 
we
had been drawing 
you
had been drawing 
they
had been drawing 

Budúce

I
will draw 
you
will draw 
he/she/it
will draw 
we
will draw 
you
will draw 
they
will draw 

Budúce priebehový

I
will be drawing 
you
will be drawing 
he/she/it
will be drawing 
we
will be drawing 
you
will be drawing 
they
will be drawing 

Predbudúci

I
will have drawn 
you
will have drawn 
he/she/it
will have drawn 
we
will have drawn 
you
will have drawn 
they
will have drawn 

Predbudúci priebehový

I
will have been drawing 
you
will have been drawing 
he/she/it
will have been drawing 
we
will have been drawing 
you
will have been drawing 
they
will have been drawing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [draw]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would draw 
you
would draw 
he/she/it
would draw 
we
would draw 
you
would draw 
they
would draw 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be drawing 
you
would be drawing 
he/she/it
would be drawing 
we
would be drawing 
you
would be drawing 
they
would be drawing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have drawn 
you
would have drawn 
he/she/it
would have drawn 
we
would have drawn 
you
would have drawn 
they
would have drawn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been drawing 
you
would have been drawing 
he/she/it
would have been drawing 
we
would have been drawing 
you
would have been drawing 
they
would have been drawing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [draw]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
draw 
you
draw 
he/she/it
draw 
we
draw 
you
draw 
they
draw 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
drew 
you
drew 
he/she/it
drew 
we
drew 
you
drew 
they
drew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had drawn 
you
had drawn 
he/she/it
had drawn 
we
had drawn 
you
had drawn 
they
had drawn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [draw]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
draw 
you
Let´s draw 
he/she/it
draw 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [draw]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
drawing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
drawn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [draw]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

draw apart

draw aside

draw away

draw back

draw down

draw in

draw into

draw off

draw on

draw out

draw over

draw together

draw up

draw uponNepravidelné slovesá