Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DREAM | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  dream


Nepravidelné sloveso a minulý čas dream

A2 Preklad: snívať

Infinitív

dream

[driːm]

Minulý čas

dreamed

dreamt

drempt *

[dri:md]
[dremt]
[drempt]

Príčastie minulé

dreamed

dreamt

drempt *

[dri:md]
[dremt]
[drempt]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bedreamed
bedreamt

bedreamed
bedreamt


Časovanie nepravidelného slovesa [dream]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
dream 
you
dream 
he/she/it
dreams 
we
dream 
you
dream 
they
dream 

Prítomný priebehový

I
am dreaming 
you
are dreaming 
he/she/it
is dreaming 
we
are dreaming 
you
are dreaming 
they
are dreaming 

Minulý čas

I
dreamt; dreamed 
you
dreamt; dreamed 
he/she/it
dreamt; dreamed 
we
dreamt; dreamed 
you
dreamt; dreamed 
they
dreamt; dreamed 

Minulý priebehový

I
was dreaming 
you
were dreaming 
he/she/it
was dreaming 
we
were dreaming 
you
were dreaming 
they
were dreaming 

Predrítomný čas

I
have dreamt; dreamed 
you
have dreamt; dreamed 
he/she/it
has dreamt; dreamed 
we
have dreamt; dreamed 
you
have dreamt; dreamed 
they
have dreamt; dreamed 

Predprítomný čas priebehový

I
have been dreaming 
you
have been dreaming 
he/she/it
has been dreaming 
we
have been dreaming 
you
have been dreaming 
they
have been dreaming 

Predminulý

I
had dreamt; dreamed 
you
had dreamt; dreamed 
he/she/it
had dreamt; dreamed 
we
had dreamt; dreamed 
you
had dreamt; dreamed 
they
had dreamt; dreamed 

Predminulý priebehový

I
had been dreaming 
you
had been dreaming 
he/she/it
had been dreaming 
we
had been dreaming 
you
had been dreaming 
they
had been dreaming 

Budúce

I
will dream 
you
will dream 
he/she/it
will dream 
we
will dream 
you
will dream 
they
will dream 

Budúce priebehový

I
will be dreaming 
you
will be dreaming 
he/she/it
will be dreaming 
we
will be dreaming 
you
will be dreaming 
they
will be dreaming 

Predbudúci

I
will have dreamt; dreamed 
you
will have dreamt; dreamed 
he/she/it
will have dreamt; dreamed 
we
will have dreamt; dreamed 
you
will have dreamt; dreamed 
they
will have dreamt; dreamed 

Predbudúci priebehový

I
will have been dreaming 
you
will have been dreaming 
he/she/it
will have been dreaming 
we
will have been dreaming 
you
will have been dreaming 
they
will have been dreaming 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [dream]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would dream 
you
would dream 
he/she/it
would dream 
we
would dream 
you
would dream 
they
would dream 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be dreaming 
you
would be dreaming 
he/she/it
would be dreaming 
we
would be dreaming 
you
would be dreaming 
they
would be dreaming 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have dreamt; dreamed 
you
would have dreamt; dreamed 
he/she/it
would have dreamt; dreamed 
we
would have dreamt; dreamed 
you
would have dreamt; dreamed 
they
would have dreamt; dreamed 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been dreaming 
you
would have been dreaming 
he/she/it
would have been dreaming 
we
would have been dreaming 
you
would have been dreaming 
they
would have been dreaming 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [dream]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
dream 
you
dream 
he/she/it
dream 
we
dream 
you
dream 
they
dream 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
dreamt; dreamed 
you
dreamt; dreamed 
he/she/it
dreamt; dreamed 
we
dreamt; dreamed 
you
dreamt; dreamed 
they
dreamt; dreamed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had dreamt; dreamed 
you
had dreamt; dreamed 
he/she/it
had dreamt; dreamed 
we
had dreamt; dreamed 
you
had dreamt; dreamed 
they
had dreamt; dreamed 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [dream]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
dream 
you
Let´s dream 
he/she/it
dream 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [dream]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
dreaming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
dreamt; dreamed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [dream]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

dream away

dream upNepravidelné slovesá