Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  drink


Nepravidelné sloveso a minulý čas drink

A1 Preklad: piť

Infinitív

drink

[drɪŋk]

Minulý čas

drank

drunk *

drinked *

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

Príčastie minulé

drank

drunk *

drinked *

drunken *

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]


** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outdrank
outdrunk
outdrinked

outdrunk
outdrunk
outdrank
outdrinked
outdrunken

overdrank
overdrunk
overdrinked

overdrunk
overdrunk
overdrank
overdrinked
overdrunken


Časovanie nepravidelného slovesa [drink]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
drink 
you
drink 
he/she/it
drinks 
we
drink 
you
drink 
they
drink 

Prítomný priebehový

I
am drinking 
you
are drinking 
he/she/it
is drinking 
we
are drinking 
you
are drinking 
they
are drinking 

Minulý čas

I
drank 
you
drank 
he/she/it
drank 
we
drank 
you
drank 
they
drank 

Minulý priebehový

I
was drinking 
you
were drinking 
he/she/it
was drinking 
we
were drinking 
you
were drinking 
they
were drinking 

Predrítomný čas

I
have drunk 
you
have drunk 
he/she/it
has drunk 
we
have drunk 
you
have drunk 
they
have drunk 

Predprítomný čas priebehový

I
have been drinking 
you
have been drinking 
he/she/it
has been drinking 
we
have been drinking 
you
have been drinking 
they
have been drinking 

Predminulý

I
had drunk 
you
had drunk 
he/she/it
had drunk 
we
had drunk 
you
had drunk 
they
had drunk 

Predminulý priebehový

I
had been drinking 
you
had been drinking 
he/she/it
had been drinking 
we
had been drinking 
you
had been drinking 
they
had been drinking 

Budúce

I
will drink 
you
will drink 
he/she/it
will drink 
we
will drink 
you
will drink 
they
will drink 

Budúce priebehový

I
will be drinking 
you
will be drinking 
he/she/it
will be drinking 
we
will be drinking 
you
will be drinking 
they
will be drinking 

Predbudúci

I
will have drunk 
you
will have drunk 
he/she/it
will have drunk 
we
will have drunk 
you
will have drunk 
they
will have drunk 

Predbudúci priebehový

I
will have been drinking 
you
will have been drinking 
he/she/it
will have been drinking 
we
will have been drinking 
you
will have been drinking 
they
will have been drinking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [drink]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would drink 
you
would drink 
he/she/it
would drink 
we
would drink 
you
would drink 
they
would drink 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be drinking 
you
would be drinking 
he/she/it
would be drinking 
we
would be drinking 
you
would be drinking 
they
would be drinking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have drunk 
you
would have drunk 
he/she/it
would have drunk 
we
would have drunk 
you
would have drunk 
they
would have drunk 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been drinking 
you
would have been drinking 
he/she/it
would have been drinking 
we
would have been drinking 
you
would have been drinking 
they
would have been drinking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [drink]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
drink 
you
drink 
he/she/it
drink 
we
drink 
you
drink 
they
drink 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
drank 
you
drank 
he/she/it
drank 
we
drank 
you
drank 
they
drank 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had drunk 
you
had drunk 
he/she/it
had drunk 
we
had drunk 
you
had drunk 
they
had drunk 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [drink]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
drink 
you
Let´s drink 
he/she/it
drink 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [drink]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
drinking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
drunk 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [drink]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

drink away

drink down

drink in

drink off

drink upNepravidelné slovesá