Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  drive


Nepravidelné sloveso a minulý čas drive

A1 Preklad: šoférovať

Infinitív

drive

[draɪv]

Minulý čas

drove

drave *

[drəʊv]
[dræv]

Príčastie minulé

driven

[ˈdrɪvn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bedrove

bedriven

overdrove
overdrave

overdriven

test-drove
test-drave

test-driven


Časovanie nepravidelného slovesa [drive]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
drive 
you
drive 
he/she/it
drives 
we
drive 
you
drive 
they
drive 

Prítomný priebehový

I
am driving 
you
are driving 
he/she/it
is driving 
we
are driving 
you
are driving 
they
are driving 

Minulý čas

I
drove 
you
drove 
he/she/it
drove 
we
drove 
you
drove 
they
drove 

Minulý priebehový

I
was driving 
you
were driving 
he/she/it
was driving 
we
were driving 
you
were driving 
they
were driving 

Predrítomný čas

I
have driven 
you
have driven 
he/she/it
has driven 
we
have driven 
you
have driven 
they
have driven 

Predprítomný čas priebehový

I
have been driving 
you
have been driving 
he/she/it
has been driving 
we
have been driving 
you
have been driving 
they
have been driving 

Predminulý

I
had driven 
you
had driven 
he/she/it
had driven 
we
had driven 
you
had driven 
they
had driven 

Predminulý priebehový

I
had been driving 
you
had been driving 
he/she/it
had been driving 
we
had been driving 
you
had been driving 
they
had been driving 

Budúce

I
will drive 
you
will drive 
he/she/it
will drive 
we
will drive 
you
will drive 
they
will drive 

Budúce priebehový

I
will be driving 
you
will be driving 
he/she/it
will be driving 
we
will be driving 
you
will be driving 
they
will be driving 

Predbudúci

I
will have driven 
you
will have driven 
he/she/it
will have driven 
we
will have driven 
you
will have driven 
they
will have driven 

Predbudúci priebehový

I
will have been driving 
you
will have been driving 
he/she/it
will have been driving 
we
will have been driving 
you
will have been driving 
they
will have been driving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [drive]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would drive 
you
would drive 
he/she/it
would drive 
we
would drive 
you
would drive 
they
would drive 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be driving 
you
would be driving 
he/she/it
would be driving 
we
would be driving 
you
would be driving 
they
would be driving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have driven 
you
would have driven 
he/she/it
would have driven 
we
would have driven 
you
would have driven 
they
would have driven 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been driving 
you
would have been driving 
he/she/it
would have been driving 
we
would have been driving 
you
would have been driving 
they
would have been driving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [drive]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
drive 
you
drive 
he/she/it
drive 
we
drive 
you
drive 
they
drive 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
drove 
you
drove 
he/she/it
drove 
we
drove 
you
drove 
they
drove 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had driven 
you
had driven 
he/she/it
had driven 
we
had driven 
you
had driven 
they
had driven 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [drive]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
drive 
you
Let´s drive 
he/she/it
drive 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [drive]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
driving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
driven 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [drive]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

drive along

drive at

drive away

drive back

drive home

drive in

drive off

drive on

drive out

drive over

drive upNepravidelné slovesá