Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FALL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fall


Nepravidelné sloveso a minulý čas fall

A2 Preklad: padať

Infinitív

fall

[fɔːl]

Minulý čas

fell

felled *

[fel]
[feld]

Príčastie minulé

fallen

felled *

[fɔːln]
[feld]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

befall

[bɪˈfɔːl]

befell
befelled

[bi'fel]
[bi'feld]

befallen
befelled

[bɪˈfɔːln]
[bi'feld]

misbefell
misbefelled

misbefallen
misbefelled

misfell
misfelled

misfallen
misfelled

outfell

outfallen


Časovanie nepravidelného slovesa [fall]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
fall 
you
fall 
he/she/it
falls 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Prítomný priebehový

I
am falling 
you
are falling 
he/she/it
is falling 
we
are falling 
you
are falling 
they
are falling 

Minulý čas

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Minulý priebehový

I
was falling 
you
were falling 
he/she/it
was falling 
we
were falling 
you
were falling 
they
were falling 

Predrítomný čas

I
have fallen 
you
have fallen 
he/she/it
has fallen 
we
have fallen 
you
have fallen 
they
have fallen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been falling 
you
have been falling 
he/she/it
has been falling 
we
have been falling 
you
have been falling 
they
have been falling 

Predminulý

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Predminulý priebehový

I
had been falling 
you
had been falling 
he/she/it
had been falling 
we
had been falling 
you
had been falling 
they
had been falling 

Budúce

I
will fall 
you
will fall 
he/she/it
will fall 
we
will fall 
you
will fall 
they
will fall 

Budúce priebehový

I
will be falling 
you
will be falling 
he/she/it
will be falling 
we
will be falling 
you
will be falling 
they
will be falling 

Predbudúci

I
will have fallen 
you
will have fallen 
he/she/it
will have fallen 
we
will have fallen 
you
will have fallen 
they
will have fallen 

Predbudúci priebehový

I
will have been falling 
you
will have been falling 
he/she/it
will have been falling 
we
will have been falling 
you
will have been falling 
they
will have been falling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fall]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would fall 
you
would fall 
he/she/it
would fall 
we
would fall 
you
would fall 
they
would fall 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be falling 
you
would be falling 
he/she/it
would be falling 
we
would be falling 
you
would be falling 
they
would be falling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fallen 
you
would have fallen 
he/she/it
would have fallen 
we
would have fallen 
you
would have fallen 
they
would have fallen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been falling 
you
would have been falling 
he/she/it
would have been falling 
we
would have been falling 
you
would have been falling 
they
would have been falling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fall]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
fall 
you
fall 
he/she/it
fall 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [fall]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
fall 
you
Let´s fall 
he/she/it
fall 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [fall]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
falling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
fallen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [fall]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

fall about

fall apart

fall away

fall back upon

fall back on

fall back

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponNepravidelné slovesá