Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FEEL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  feel


Nepravidelné sloveso a minulý čas feel

A1 Preklad: cítíť (sa)

Infinitív

feel

[fi:l]

Minulý čas

felt

[felt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forefelt

forefelt


Časovanie nepravidelného slovesa [feel]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feels 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Prítomný priebehový

I
am feeling 
you
are feeling 
he/she/it
is feeling 
we
are feeling 
you
are feeling 
they
are feeling 

Minulý čas

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Minulý priebehový

I
was feeling 
you
were feeling 
he/she/it
was feeling 
we
were feeling 
you
were feeling 
they
were feeling 

Predrítomný čas

I
have felt 
you
have felt 
he/she/it
has felt 
we
have felt 
you
have felt 
they
have felt 

Predprítomný čas priebehový

I
have been feeling 
you
have been feeling 
he/she/it
has been feeling 
we
have been feeling 
you
have been feeling 
they
have been feeling 

Predminulý

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Predminulý priebehový

I
had been feeling 
you
had been feeling 
he/she/it
had been feeling 
we
had been feeling 
you
had been feeling 
they
had been feeling 

Budúce

I
will feel 
you
will feel 
he/she/it
will feel 
we
will feel 
you
will feel 
they
will feel 

Budúce priebehový

I
will be feeling 
you
will be feeling 
he/she/it
will be feeling 
we
will be feeling 
you
will be feeling 
they
will be feeling 

Predbudúci

I
will have felt 
you
will have felt 
he/she/it
will have felt 
we
will have felt 
you
will have felt 
they
will have felt 

Predbudúci priebehový

I
will have been feeling 
you
will have been feeling 
he/she/it
will have been feeling 
we
will have been feeling 
you
will have been feeling 
they
will have been feeling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [feel]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would feel 
you
would feel 
he/she/it
would feel 
we
would feel 
you
would feel 
they
would feel 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be feeling 
you
would be feeling 
he/she/it
would be feeling 
we
would be feeling 
you
would be feeling 
they
would be feeling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have felt 
you
would have felt 
he/she/it
would have felt 
we
would have felt 
you
would have felt 
they
would have felt 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been feeling 
you
would have been feeling 
he/she/it
would have been feeling 
we
would have been feeling 
you
would have been feeling 
they
would have been feeling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [feel]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feel 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [feel]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
feel 
you
Let´s feel 
he/she/it
feel 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [feel]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
feeling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
felt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [feel]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

feel about

feel around

feel for

feel out

feel up

feel up to

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponNepravidelné slovesá