Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FIT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fit


Nepravidelné sloveso a minulý čas fit

B1 Preklad: hodiť sa, prispôsobiť sa

Infinitív

fit

[fɪt]

Minulý čas

fitted

fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]

Príčastie minulé

fitted

fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

misfitted
misfit

misfitted
misfit


Časovanie nepravidelného slovesa [fit]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
fit 
you
fit 
he/she/it
fits 
we
fit 
you
fit 
they
fit 

Prítomný priebehový

I
am fitting 
you
are fitting 
he/she/it
is fitting 
we
are fitting 
you
are fitting 
they
are fitting 

Minulý čas

I
fitted 
you
fitted 
he/she/it
fitted 
we
fitted 
you
fitted 
they
fitted 

Minulý priebehový

I
was fitting 
you
were fitting 
he/she/it
was fitting 
we
were fitting 
you
were fitting 
they
were fitting 

Predrítomný čas

I
have fitted 
you
have fitted 
he/she/it
has fitted 
we
have fitted 
you
have fitted 
they
have fitted 

Predprítomný čas priebehový

I
have been fitting 
you
have been fitting 
he/she/it
has been fitting 
we
have been fitting 
you
have been fitting 
they
have been fitting 

Predminulý

I
had fitted 
you
had fitted 
he/she/it
had fitted 
we
had fitted 
you
had fitted 
they
had fitted 

Predminulý priebehový

I
had been fitting 
you
had been fitting 
he/she/it
had been fitting 
we
had been fitting 
you
had been fitting 
they
had been fitting 

Budúce

I
will fit 
you
will fit 
he/she/it
will fit 
we
will fit 
you
will fit 
they
will fit 

Budúce priebehový

I
will be fitting 
you
will be fitting 
he/she/it
will be fitting 
we
will be fitting 
you
will be fitting 
they
will be fitting 

Predbudúci

I
will have fitted 
you
will have fitted 
he/she/it
will have fitted 
we
will have fitted 
you
will have fitted 
they
will have fitted 

Predbudúci priebehový

I
will have been fitting 
you
will have been fitting 
he/she/it
will have been fitting 
we
will have been fitting 
you
will have been fitting 
they
will have been fitting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fit]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would fit 
you
would fit 
he/she/it
would fit 
we
would fit 
you
would fit 
they
would fit 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be fitting 
you
would be fitting 
he/she/it
would be fitting 
we
would be fitting 
you
would be fitting 
they
would be fitting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fitted 
you
would have fitted 
he/she/it
would have fitted 
we
would have fitted 
you
would have fitted 
they
would have fitted 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fitting 
you
would have been fitting 
he/she/it
would have been fitting 
we
would have been fitting 
you
would have been fitting 
they
would have been fitting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fit]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
fit 
you
fit 
he/she/it
fit 
we
fit 
you
fit 
they
fit 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
fitted 
you
fitted 
he/she/it
fitted 
we
fitted 
you
fitted 
they
fitted 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fitted 
you
had fitted 
he/she/it
had fitted 
we
had fitted 
you
had fitted 
they
had fitted 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [fit]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
fit 
you
Let´s fit 
he/she/it
fit 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [fit]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
fitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
fitted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [fit]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

fit in

fit in with

fit out

fit upNepravidelné slovesá