Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FLEE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  flee


Nepravidelné sloveso a minulý čas flee

C1 Preklad: utiecť

Infinitív

flee

[fliː]

Minulý čas

fled

[fled]

Časovanie nepravidelného slovesa [flee]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
flee 
you
flee 
he/she/it
flees 
we
flee 
you
flee 
they
flee 

Prítomný priebehový

I
am fleeing 
you
are fleeing 
he/she/it
is fleeing 
we
are fleeing 
you
are fleeing 
they
are fleeing 

Minulý čas

I
fled 
you
fled 
he/she/it
fled 
we
fled 
you
fled 
they
fled 

Minulý priebehový

I
was fleeing 
you
were fleeing 
he/she/it
was fleeing 
we
were fleeing 
you
were fleeing 
they
were fleeing 

Predrítomný čas

I
have fled 
you
have fled 
he/she/it
has fled 
we
have fled 
you
have fled 
they
have fled 

Predprítomný čas priebehový

I
have been fleeing 
you
have been fleeing 
he/she/it
has been fleeing 
we
have been fleeing 
you
have been fleeing 
they
have been fleeing 

Predminulý

I
had fled 
you
had fled 
he/she/it
had fled 
we
had fled 
you
had fled 
they
had fled 

Predminulý priebehový

I
had been fleeing 
you
had been fleeing 
he/she/it
had been fleeing 
we
had been fleeing 
you
had been fleeing 
they
had been fleeing 

Budúce

I
will flee 
you
will flee 
he/she/it
will flee 
we
will flee 
you
will flee 
they
will flee 

Budúce priebehový

I
will be fleeing 
you
will be fleeing 
he/she/it
will be fleeing 
we
will be fleeing 
you
will be fleeing 
they
will be fleeing 

Predbudúci

I
will have fled 
you
will have fled 
he/she/it
will have fled 
we
will have fled 
you
will have fled 
they
will have fled 

Predbudúci priebehový

I
will have been fleeing 
you
will have been fleeing 
he/she/it
will have been fleeing 
we
will have been fleeing 
you
will have been fleeing 
they
will have been fleeing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [flee]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would flee 
you
would flee 
he/she/it
would flee 
we
would flee 
you
would flee 
they
would flee 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be fleeing 
you
would be fleeing 
he/she/it
would be fleeing 
we
would be fleeing 
you
would be fleeing 
they
would be fleeing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fled 
you
would have fled 
he/she/it
would have fled 
we
would have fled 
you
would have fled 
they
would have fled 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fleeing 
you
would have been fleeing 
he/she/it
would have been fleeing 
we
would have been fleeing 
you
would have been fleeing 
they
would have been fleeing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [flee]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
flee 
you
flee 
he/she/it
flee 
we
flee 
you
flee 
they
flee 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
fled 
you
fled 
he/she/it
fled 
we
fled 
you
fled 
they
fled 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fled 
you
had fled 
he/she/it
had fled 
we
had fled 
you
had fled 
they
had fled 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [flee]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
flee 
you
Let´s flee 
he/she/it
flee 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [flee]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
fleeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
fled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá