Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FLING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fling


Nepravidelné sloveso a minulý čas fling

C1 Preklad: hodiť, vrhať

Infinitív

fling

[flɪŋ]

Minulý čas

flung

flang *

[flʌŋ]
[flʌŋ]

Príčastie minulé

flung

[flʌŋ]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [fling]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
fling 
you
fling 
he/she/it
flings 
we
fling 
you
fling 
they
fling 

Prítomný priebehový

I
am flinging 
you
are flinging 
he/she/it
is flinging 
we
are flinging 
you
are flinging 
they
are flinging 

Minulý čas

I
flung 
you
flung 
he/she/it
flung 
we
flung 
you
flung 
they
flung 

Minulý priebehový

I
was flinging 
you
were flinging 
he/she/it
was flinging 
we
were flinging 
you
were flinging 
they
were flinging 

Predrítomný čas

I
have flung 
you
have flung 
he/she/it
has flung 
we
have flung 
you
have flung 
they
have flung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been flinging 
you
have been flinging 
he/she/it
has been flinging 
we
have been flinging 
you
have been flinging 
they
have been flinging 

Predminulý

I
had flung 
you
had flung 
he/she/it
had flung 
we
had flung 
you
had flung 
they
had flung 

Predminulý priebehový

I
had been flinging 
you
had been flinging 
he/she/it
had been flinging 
we
had been flinging 
you
had been flinging 
they
had been flinging 

Budúce

I
will fling 
you
will fling 
he/she/it
will fling 
we
will fling 
you
will fling 
they
will fling 

Budúce priebehový

I
will be flinging 
you
will be flinging 
he/she/it
will be flinging 
we
will be flinging 
you
will be flinging 
they
will be flinging 

Predbudúci

I
will have flung 
you
will have flung 
he/she/it
will have flung 
we
will have flung 
you
will have flung 
they
will have flung 

Predbudúci priebehový

I
will have been flinging 
you
will have been flinging 
he/she/it
will have been flinging 
we
will have been flinging 
you
will have been flinging 
they
will have been flinging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fling]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would fling 
you
would fling 
he/she/it
would fling 
we
would fling 
you
would fling 
they
would fling 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be flinging 
you
would be flinging 
he/she/it
would be flinging 
we
would be flinging 
you
would be flinging 
they
would be flinging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have flung 
you
would have flung 
he/she/it
would have flung 
we
would have flung 
you
would have flung 
they
would have flung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been flinging 
you
would have been flinging 
he/she/it
would have been flinging 
we
would have been flinging 
you
would have been flinging 
they
would have been flinging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fling]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
fling 
you
fling 
he/she/it
fling 
we
fling 
you
fling 
they
fling 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
flung 
you
flung 
he/she/it
flung 
we
flung 
you
flung 
they
flung 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had flung 
you
had flung 
he/she/it
had flung 
we
had flung 
you
had flung 
they
had flung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [fling]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
fling 
you
Let´s fling 
he/she/it
fling 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [fling]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
flinging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
flung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [fling]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

fling on

fling outNepravidelné slovesá