Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORDO / FORDOES ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fordo / fordoes


Nepravidelné sloveso a minulý čas fordo
fordoes **

Infinitív

fordo

fordoes **** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]


Časovanie nepravidelného slovesa [fordo / fordoes **]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
fordo 
you
fordo 
he/she/it
fordoes 
we
fordo 
you
fordo 
they
fordoes 

Prítomný priebehový

I
am fordoing 
you
are fordoing 
he/she/it
is fordoing 
we
am fordoing 
you
are fordoing 
they
is fordoing 

Minulý čas

I
fordid 
you
fordid 
he/she/it
fordid 
we
fordid 
you
fordid 
they
fordid 

Minulý priebehový

I
was fordoing 
you
were fordoing 
he/she/it
was fordoing 
we
was fordoing 
you
were fordoing 
they
was fordoing 

Predrítomný čas

I
have fordone 
you
have fordone 
he/she/it
has fordone 
we
have fordone 
you
have fordone 
they
has fordone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been fordoing 
you
have been fordoing 
he/she/it
has been fordoing 
we
have been fordoing 
you
have been fordoing 
they
has been fordoing 

Predminulý

I
had fordone 
you
had fordone 
he/she/it
had fordone 
we
had fordone 
you
had fordone 
they
had fordone 

Predminulý priebehový

I
had been fordoing 
you
had been fordoing 
he/she/it
had been fordoing 
we
had been fordoing 
you
had been fordoing 
they
had been fordoing 

Budúce

I
will fordo 
you
will fordo 
he/she/it
will fordo 
we
will fordo 
you
will fordo 
they
will fordo 

Budúce priebehový

I
will be fordoing 
you
will be fordoing 
he/she/it
will be fordoing 
we
will be fordoing 
you
will be fordoing 
they
will be fordoing 

Predbudúci

I
will have fordone 
you
will have fordone 
he/she/it
will have fordone 
we
will have fordone 
you
will have fordone 
they
will have fordone 

Predbudúci priebehový

I
will have been fordoing 
you
will have been fordoing 
he/she/it
will have been fordoing 
we
will have been fordoing 
you
will have been fordoing 
they
will have been fordoing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fordo / fordoes **]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would fordo 
you
would fordo 
he/she/it
would fordo 
we
would fordo 
you
would fordo 
they
would fordo 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be fordoing 
you
would be fordoing 
he/she/it
would be fordoing 
we
would be fordoing 
you
would be fordoing 
they
would be fordoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fordone 
you
would have fordone 
he/she/it
would have fordone 
we
would have fordone 
you
would have fordone 
they
would have fordone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fordoing 
you
would have been fordoing 
he/she/it
would have been fordoing 
we
would have been fordoing 
you
would have been fordoing 
they
would have been fordoing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fordo / fordoes **]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
fordo 
you
fordo 
he/she/it
fordo 
we
fordo 
you
fordo 
they
fordo 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
fordid 
you
fordid 
he/she/it
fordid 
we
fordid 
you
fordid 
they
fordid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fordone 
you
had fordone 
he/she/it
had fordone 
we
had fordone 
you
had fordone 
they
had fordone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [fordo / fordoes **]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
fordo 
you
Let´s fordo 
he/she/it
fordo 
we
fordo 
you
Let´s fordo 
they
fordo 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [fordo / fordoes **]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
fordoing 
you
 
he/she/it
 
we
fordoing 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
fordone 
you
 
he/she/it
 
we
fordone 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá