Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FOREKNOW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  foreknow


Nepravidelné sloveso a minulý čas foreknow

Infinitív

foreknow

Príčastie minulé

foreknown

foreknowen ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]


Časovanie nepravidelného slovesa [foreknow]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
foreknow 
you
foreknow 
he/she/it
foreknows 
we
foreknow 
you
foreknow 
they
foreknow 

Prítomný priebehový

I
am foreknowing 
you
are foreknowing 
he/she/it
is foreknowing 
we
are foreknowing 
you
are foreknowing 
they
are foreknowing 

Minulý čas

I
foreknew 
you
foreknew 
he/she/it
foreknew 
we
foreknew 
you
foreknew 
they
foreknew 

Minulý priebehový

I
was foreknowing 
you
were foreknowing 
he/she/it
was foreknowing 
we
were foreknowing 
you
were foreknowing 
they
were foreknowing 

Predrítomný čas

I
have foreknown 
you
have foreknown 
he/she/it
has foreknown 
we
have foreknown 
you
have foreknown 
they
have foreknown 

Predprítomný čas priebehový

I
have been foreknowing 
you
have been foreknowing 
he/she/it
has been foreknowing 
we
have been foreknowing 
you
have been foreknowing 
they
have been foreknowing 

Predminulý

I
had foreknown 
you
had foreknown 
he/she/it
had foreknown 
we
had foreknown 
you
had foreknown 
they
had foreknown 

Predminulý priebehový

I
had been foreknowing 
you
had been foreknowing 
he/she/it
had been foreknowing 
we
had been foreknowing 
you
had been foreknowing 
they
had been foreknowing 

Budúce

I
will foreknow 
you
will foreknow 
he/she/it
will foreknow 
we
will foreknow 
you
will foreknow 
they
will foreknow 

Budúce priebehový

I
will be foreknowing 
you
will be foreknowing 
he/she/it
will be foreknowing 
we
will be foreknowing 
you
will be foreknowing 
they
will be foreknowing 

Predbudúci

I
will have foreknown 
you
will have foreknown 
he/she/it
will have foreknown 
we
will have foreknown 
you
will have foreknown 
they
will have foreknown 

Predbudúci priebehový

I
will have been foreknown 
you
will have been foreknown 
he/she/it
will have been foreknown 
we
will have been foreknown 
you
will have been foreknown 
they
will have been foreknown 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [foreknow]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would foreknow 
you
would foreknow 
he/she/it
would foreknow 
we
would foreknow 
you
would foreknow 
they
would foreknow 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be foreknowing 
you
would be foreknowing 
he/she/it
would be foreknowing 
we
would be foreknowing 
you
would be foreknowing 
they
would be foreknowing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have foreknown 
you
would have foreknown 
he/she/it
would have foreknown 
we
would have foreknown 
you
would have foreknown 
they
would have foreknown 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been foreknowing 
you
would have been foreknowing 
he/she/it
would have been foreknowing 
we
would have been foreknowing 
you
would have been foreknowing 
they
would have been foreknowing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [foreknow]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
foreknow 
you
foreknow 
he/she/it
foreknow 
we
foreknow 
you
foreknow 
they
foreknow 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
foreknew 
you
foreknew 
he/she/it
foreknew 
we
foreknew 
you
foreknew 
they
foreknew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had foreknown 
you
had foreknown 
he/she/it
had foreknown 
we
had foreknown 
you
had foreknown 
they
had foreknown 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [foreknow]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
foreknow 
you
Let´s foreknow 
he/she/it
foreknow 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [foreknow]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
foreknowing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
foreknown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá