Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORESEE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  foresee


Nepravidelné sloveso a minulý čas foresee

C1 Preklad: predvídať

Infinitív

foresee

fɔːˈsiː]

Minulý čas

foresaw

[fɔːˈsɔː]

Príčastie minulé

foreseen

[fɔːˈsiːn]






Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]


Časovanie nepravidelného slovesa [foresee]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
foresee 
you
foresee 
he/she/it
foresees 
we
foresee 
you
foresee 
they
foresee 

Prítomný priebehový

I
am foreseeing 
you
are foreseeing 
he/she/it
is foreseeing 
we
are foreseeing 
you
are foreseeing 
they
are foreseeing 

Minulý čas

I
foresaw 
you
foresaw 
he/she/it
foresaw 
we
foresaw 
you
foresaw 
they
foresaw 

Minulý priebehový

I
was foreseeing 
you
were foreseeing 
he/she/it
was foreseeing 
we
were foreseeing 
you
were foreseeing 
they
were foreseeing 

Predrítomný čas

I
have foreseen 
you
have foreseen 
he/she/it
has foreseen 
we
have foreseen 
you
have foreseen 
they
have foreseen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been foreseeing 
you
have been foreseeing 
he/she/it
has been foreseeing 
we
have been foreseeing 
you
have been foreseeing 
they
have been foreseeing 

Predminulý

I
had foreseen 
you
had foreseen 
he/she/it
had foreseen 
we
had foreseen 
you
had foreseen 
they
had foreseen 

Predminulý priebehový

I
had been foreseeing 
you
had been foreseeing 
he/she/it
had been foreseeing 
we
had been foreseeing 
you
had been foreseeing 
they
had been foreseeing 

Budúce

I
will foresee 
you
will foresee 
he/she/it
will foresee 
we
will foresee 
you
will foresee 
they
will foresee 

Budúce priebehový

I
will be foreseeing 
you
will be foreseeing 
he/she/it
will be foreseeing 
we
will be foreseeing 
you
will be foreseeing 
they
will be foreseeing 

Predbudúci

I
will have foreseen 
you
will have foreseen 
he/she/it
will have foreseen 
we
will have foreseen 
you
will have foreseen 
they
will have foreseen 

Predbudúci priebehový

I
will have been foreseeing 
you
will have been foreseeing 
he/she/it
will have been foreseeing 
we
will have been foreseeing 
you
will have been foreseeing 
they
will have been foreseeing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [foresee]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would foresee 
you
would foresee 
he/she/it
would foresee 
we
would foresee 
you
would foresee 
they
would foresee 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be foreseeing 
you
would be foreseeing 
he/she/it
would be foreseeing 
we
would be foreseeing 
you
would be foreseeing 
they
would be foreseeing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have foreseen 
you
would have foreseen 
he/she/it
would have foreseen 
we
would have foreseen 
you
would have foreseen 
they
would have foreseen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been foreseeing 
you
would have been foreseeing 
he/she/it
would have been foreseeing 
we
would have been foreseeing 
you
would have been foreseeing 
they
would have been foreseeing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [foresee]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
foresee 
you
foresee 
he/she/it
foresee 
we
foresee 
you
foresee 
they
foresee 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
foresaw 
you
foresaw 
he/she/it
foresaw 
we
foresaw 
you
foresaw 
they
foresaw 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had foreseen 
you
had foreseen 
he/she/it
had foreseen 
we
had foreseen 
you
had foreseen 
they
had foreseen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [foresee]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
foresee 
you
Let´s foresee 
he/she/it
foresee 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [foresee]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
foreseeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
foreseen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 











Nepravidelné slovesá