Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORETELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  foretell


Nepravidelné sloveso a minulý čas foretell

C2 Preklad: predpovedať

Infinitív

foretell

[fɔːˈtel]

Minulý čas

foretold

foretelled *

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

Príčastie minulé

foretold

foretelled *

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]


Časovanie nepravidelného slovesa [foretell]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
foretell 
you
foretell 
he/she/it
foretells 
we
foretell 
you
foretell 
they
foretell 

Prítomný priebehový

I
am foretelling 
you
are foretelling 
he/she/it
is foretelling 
we
are foretelling 
you
are foretelling 
they
are foretelling 

Minulý čas

I
foretold 
you
foretold 
he/she/it
foretold 
we
foretold 
you
foretold 
they
foretold 

Minulý priebehový

I
was foretelling 
you
were foretelling 
he/she/it
was foretelling 
we
were foretelling 
you
were foretelling 
they
were foretelling 

Predrítomný čas

I
have foretold 
you
have foretold 
he/she/it
has foretold 
we
have foretold 
you
have foretold 
they
have foretold 

Predprítomný čas priebehový

I
have been foretelling 
you
have been foretelling 
he/she/it
has been foretelling 
we
have been foretelling 
you
have been foretelling 
they
have been foretelling 

Predminulý

I
had foretold 
you
had foretold 
he/she/it
had foretold 
we
had foretold 
you
had foretold 
they
had foretold 

Predminulý priebehový

I
had been foretelling 
you
had been foretelling 
he/she/it
had been foretelling 
we
had been foretelling 
you
had been foretelling 
they
had been foretelling 

Budúce

I
will foretell 
you
will foretell 
he/she/it
will foretell 
we
will foretell 
you
will foretell 
they
will foretell 

Budúce priebehový

I
will be foretelling 
you
will be foretelling 
he/she/it
will be foretelling 
we
will be foretelling 
you
will be foretelling 
they
will be foretelling 

Predbudúci

I
will have foretold 
you
will have foretold 
he/she/it
will have foretold 
we
will have foretold 
you
will have foretold 
they
will have foretold 

Predbudúci priebehový

I
will have been foretelling 
you
will have been foretelling 
he/she/it
will have been foretelling 
we
will have been foretelling 
you
will have been foretelling 
they
will have been foretelling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [foretell]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would foretell 
you
would foretell 
he/she/it
would foretell 
we
would foretell 
you
would foretell 
they
would foretell 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be foretelling 
you
would be foretelling 
he/she/it
would be foretelling 
we
would be foretelling 
you
would be foretelling 
they
would be foretelling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have foretold 
you
would have foretold 
he/she/it
would have foretold 
we
would have foretold 
you
would have foretold 
they
would have foretold 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been foretelling 
you
would have been foretelling 
he/she/it
would have been foretelling 
we
would have been foretelling 
you
would have been foretelling 
they
would have been foretelling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [foretell]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
foretell 
you
foretell 
he/she/it
foretell 
we
foretell 
you
foretell 
they
foretell 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
foretold 
you
foretold 
he/she/it
foretold 
we
foretold 
you
foretold 
they
foretold 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had foretold 
you
had foretold 
he/she/it
had foretold 
we
had foretold 
you
had foretold 
they
had foretold 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [foretell]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
foretell 
you
Let´s foretell 
he/she/it
foretell 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [foretell]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
foretelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
foretold 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá