Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORGET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forget


Nepravidelné sloveso a minulý čas forget

A2 Preklad: zabudnúť

Infinitív

forget

[fəˈɡet]

Minulý čas

forgot

forgat *

[fəˈɡɒt]
[fəˈɡʌt]

Príčastie minulé

forgotten

forgot*

[fəˈɡɒtn]
[fəˈɡɒt]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch




Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]


Časovanie nepravidelného slovesa [forget]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
forget 
you
forget 
he/she/it
forgets 
we
forget 
you
forget 
they
forget 

Prítomný priebehový

I
am forgetting 
you
are forgetting 
he/she/it
is forgetting 
we
are forgetting 
you
are forgetting 
they
are forgetting 

Minulý čas

I
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
he/she/it
forgot; forgat 
we
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
they
forgot; forgat 

Minulý priebehový

I
was forgetting 
you
were forgetting 
he/she/it
was forgetting 
we
were forgetting 
you
were forgetting 
they
were forgetting 

Predrítomný čas

I
have forgotten 
you
have forgotten 
he/she/it
has forgotten 
we
have forgotten 
you
have forgotten 
they
have forgotten 

Predprítomný čas priebehový

I
have been forgetting 
you
have been forgetting 
he/she/it
has been forgetting 
we
have been forgetting 
you
have been forgetting 
they
have been forgetting 

Predminulý

I
had forgotten 
you
had forgotten 
he/she/it
had forgotten 
we
had forgotten 
you
had forgotten 
they
had forgotten 

Predminulý priebehový

I
had been forgetting 
you
had been forgetting 
he/she/it
had been forgetting 
we
had been forgetting 
you
had been forgetting 
they
had been forgetting 

Budúce

I
will forget 
you
will forget 
he/she/it
will forget 
we
will forget 
you
will forget 
they
will forget 

Budúce priebehový

I
will be forgetting 
you
will be forgetting 
he/she/it
will be forgetting 
we
will be forgetting 
you
will be forgetting 
they
will be forgetting 

Predbudúci

I
will have forgotten 
you
will have forgotten 
he/she/it
will have forgotten 
we
will have forgotten 
you
will have forgotten 
they
will have forgotten 

Predbudúci priebehový

I
will have been forgetting 
you
will have been forgetting 
he/she/it
will have been forgetting 
we
will have been forgetting 
you
will have been forgetting 
they
will have been forgetting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [forget]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would forget 
you
would forget 
he/she/it
would forget 
we
would forget 
you
would forget 
they
would forget 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be forgetting 
you
would be forgetting 
he/she/it
would be forgetting 
we
would be forgetting 
you
would be forgetting 
they
would be forgetting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have forgotten 
you
would have forgotten 
he/she/it
would have forgotten 
we
would have forgotten 
you
would have forgotten 
they
would have forgotten 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been forgetting 
you
would have been forgetting 
he/she/it
would have been forgetting 
we
would have been forgetting 
you
would have been forgetting 
they
would have been forgetting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [forget]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
forget 
you
forget 
he/she/it
forget 
we
forget 
you
forget 
they
forget 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
he/she/it
forgot; forgat 
we
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
they
forgot; forgat 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had forgotten 
you
had forgotten 
he/she/it
had forgotten 
we
had forgotten 
you
had forgotten 
they
had forgotten 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [forget]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
forget 
you
Let´s forget 
he/she/it
forget 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [forget]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
forgetting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
forgotten; forgot 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 











Nepravidelné slovesá