Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORGIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forgive


Nepravidelné sloveso a minulý čas forgive

B1 Preklad: odpustiť

Infinitív

forgive

[fəˈɡɪv]

Minulý čas

forgave

[fəˈɡeɪv]

Príčastie minulé

forgiven

[fəˈɡɪvn]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

give

[ɡɪv]

gave

[geɪv]

given

[ɡɪvn]


Časovanie nepravidelného slovesa [forgive]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
forgive 
you
forgive 
he/she/it
forgives 
we
forgive 
you
forgive 
they
forgive 

Prítomný priebehový

I
am forgiving 
you
are forgiving 
he/she/it
is forgiving 
we
are forgiving 
you
are forgiving 
they
are forgiving 

Minulý čas

I
forgave 
you
forgave 
he/she/it
forgave 
we
forgave 
you
forgave 
they
forgave 

Minulý priebehový

I
was forgiving 
you
were forgiving 
he/she/it
was forgiving 
we
were forgiving 
you
were forgiving 
they
were forgiving 

Predrítomný čas

I
have forgiven 
you
have forgiven 
he/she/it
has forgiven 
we
have forgiven 
you
have forgiven 
they
have forgiven 

Predprítomný čas priebehový

I
have been forgiving 
you
have been forgiving 
he/she/it
has been forgiving 
we
have been forgiving 
you
have been forgiving 
they
have been forgiving 

Predminulý

I
had forgiven 
you
had forgiven 
he/she/it
had forgiven 
we
had forgiven 
you
had forgiven 
they
had forgiven 

Predminulý priebehový

I
had been forgiving 
you
had been forgiving 
he/she/it
had been forgiving 
we
had been forgiving 
you
had been forgiving 
they
had been forgiving 

Budúce

I
will forgive 
you
will forgive 
he/she/it
will forgive 
we
will forgive 
you
will forgive 
they
will forgive 

Budúce priebehový

I
will be forgiving 
you
will be forgiving 
he/she/it
will be forgiving 
we
will be forgiving 
you
will be forgiving 
they
will be forgiving 

Predbudúci

I
will have forgiven 
you
will have forgiven 
he/she/it
will have forgiven 
we
will have forgiven 
you
will have forgiven 
they
will have forgiven 

Predbudúci priebehový

I
will have been forgiving 
you
will have been forgiving 
he/she/it
will have been forgiving 
we
will have been forgiving 
you
will have been forgiving 
they
will have been forgiving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [forgive]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would forgive 
you
would forgive 
he/she/it
would forgive 
we
would forgive 
you
would forgive 
they
would forgive 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be forgiving 
you
would be forgiving 
he/she/it
would be forgiving 
we
would be forgiving 
you
would be forgiving 
they
would be forgiving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have forgiven 
you
would have forgiven 
he/she/it
would have forgiven 
we
would have forgiven 
you
would have forgiven 
they
would have forgiven 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been forgiving 
you
would have been forgiving 
he/she/it
would have been forgiving 
we
would have been forgiving 
you
would have been forgiving 
they
would have been forgiving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [forgive]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
forgive 
you
forgive 
he/she/it
forgive 
we
forgive 
you
forgive 
they
forgive 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
forgave 
you
forgave 
he/she/it
forgave 
we
forgave 
you
forgave 
they
forgave 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had forgiven 
you
had forgiven 
he/she/it
had forgiven 
we
had forgiven 
you
had forgiven 
they
had forgiven 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [forgive]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
forgive 
you
Let´s forgive 
he/she/it
forgive 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [forgive]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
forgiving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
forgiven 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá