Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FREEZE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  freeze


Nepravidelné sloveso a minulý čas freeze

B1 Preklad: mrznúť

Infinitív

freeze

[friːz]

Minulý čas

froze

[frəʊz]

Príčastie minulé

frozen

[ˈfrəʊzən]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

quick-froze

quick-frozen

refroze

refrozen

unfroze

unfrozen


Časovanie nepravidelného slovesa [freeze]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
freeze 
you
freeze 
he/she/it
freezes 
we
freeze 
you
freeze 
they
freeze 

Prítomný priebehový

I
am freezing 
you
are freezing 
he/she/it
is freezing 
we
are freezing 
you
are freezing 
they
are freezing 

Minulý čas

I
froze 
you
froze 
he/she/it
froze 
we
froze 
you
froze 
they
froze 

Minulý priebehový

I
was freezing 
you
were freezing 
he/she/it
was freezing 
we
were freezing 
you
were freezing 
they
were freezing 

Predrítomný čas

I
have frozen 
you
have frozen 
he/she/it
has frozen 
we
have frozen 
you
have frozen 
they
have frozen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been freezing 
you
have been freezing 
he/she/it
has been freezing 
we
have been freezing 
you
have been freezing 
they
have been freezing 

Predminulý

I
had frozen 
you
had frozen 
he/she/it
had frozen 
we
had frozen 
you
had frozen 
they
had frozen 

Predminulý priebehový

I
had been freezing 
you
had been freezing 
he/she/it
had been freezing 
we
had been freezing 
you
had been freezing 
they
had been freezing 

Budúce

I
will freeze 
you
will freeze 
he/she/it
will freeze 
we
will freeze 
you
will freeze 
they
will freeze 

Budúce priebehový

I
will be freezing 
you
will be freezing 
he/she/it
will be freezing 
we
will be freezing 
you
will be freezing 
they
will be freezing 

Predbudúci

I
will have frozen 
you
will have frozen 
he/she/it
will have frozen 
we
will have frozen 
you
will have frozen 
they
will have frozen 

Predbudúci priebehový

I
will have been freezing 
you
will have been freezing 
he/she/it
will have been freezing 
we
will have been freezing 
you
will have been freezing 
they
will have been freezing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [freeze]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would freeze 
you
would freeze 
he/she/it
would freeze 
we
would freeze 
you
would freeze 
they
would freeze 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be freezing 
you
would be freezing 
he/she/it
would be freezing 
we
would be freezing 
you
would be freezing 
they
would be freezing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have frozen 
you
would have frozen 
he/she/it
would have frozen 
we
would have frozen 
you
would have frozen 
they
would have frozen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been freezing 
you
would have been freezing 
he/she/it
would have been freezing 
we
would have been freezing 
you
would have been freezing 
they
would have been freezing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [freeze]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
freeze 
you
freeze 
he/she/it
freeze 
we
freeze 
you
freeze 
they
freeze 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
froze 
you
froze 
he/she/it
froze 
we
froze 
you
froze 
they
froze 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had frozen 
you
had frozen 
he/she/it
had frozen 
we
had frozen 
you
had frozen 
they
had frozen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [freeze]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
freeze 
you
Let´s freeze 
he/she/it
freeze 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [freeze]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
freezing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
frozen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [freeze]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

freeze over

freeze up

fly away

fly by

fly in

fly off

fly out

fly pastNepravidelné slovesá