Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FRET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fret


Nepravidelné sloveso a minulý čas fret

Infinitív

fret

Minulý čas

fretted

frate

Príčastie minulé

fretted

frettenSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]


Časovanie nepravidelného slovesa [fret]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
fret 
you
fret 
he/she/it
frets 
we
fret 
you
fret 
they
fret 

Prítomný priebehový

I
am fretting 
you
are fretting 
he/she/it
is fretting 
we
are fretting 
you
are fretting 
they
are fretting 

Minulý čas

I
fretted 
you
fretted 
he/she/it
fretted 
we
fretted 
you
fretted 
they
fretted 

Minulý priebehový

I
was fretting 
you
were fretting 
he/she/it
was fretting 
we
were fretting 
you
were fretting 
they
were fretting 

Predrítomný čas

I
have fretted 
you
have fretted 
he/she/it
has fretted 
we
have fretted 
you
have fretted 
they
have fretted 

Predprítomný čas priebehový

I
have been fretting 
you
have been fretting 
he/she/it
has been fretting 
we
have been fretting 
you
have been fretting 
they
have been fretting 

Predminulý

I
had fretted 
you
had fretted 
he/she/it
had fretted 
we
had fretted 
you
had fretted 
they
had fretted 

Predminulý priebehový

I
had been fretting 
you
had been fretting 
he/she/it
had been fretting 
we
had been fretting 
you
had been fretting 
they
had been fretting 

Budúce

I
will fret 
you
will fret 
he/she/it
will fret 
we
will fret 
you
will fret 
they
will fret 

Budúce priebehový

I
will be fretting 
you
will be fretting 
he/she/it
will be fretting 
we
will be fretting 
you
will be fretting 
they
will be fretting 

Predbudúci

I
will have fretted 
you
will have fretted 
he/she/it
will have fretted 
we
will have fretted 
you
will have fretted 
they
will have fretted 

Predbudúci priebehový

I
will have been fretting 
you
will have been fretting 
he/she/it
will have been fretting 
we
will have been fretting 
you
will have been fretting 
they
will have been fretting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fret]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would fret 
you
would fret 
he/she/it
would fret 
we
would fret 
you
would fret 
they
would fret 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be fretting 
you
would be fretting 
he/she/it
would be fretting 
we
would be fretting 
you
would be fretting 
they
would be fretting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fretted 
you
would have fretted 
he/she/it
would have fretted 
we
would have fretted 
you
would have fretted 
they
would have fretted 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fretting 
you
would have been fretting 
he/she/it
would have been fretting 
we
would have been fretting 
you
would have been fretting 
they
would have been fretting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fret]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
fret 
you
fret 
he/she/it
fret 
we
fret 
you
fret 
they
fret 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
fretted 
you
fretted 
he/she/it
fretted 
we
fretted 
you
fretted 
they
fretted 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fretted 
you
had fretted 
he/she/it
had fretted 
we
had fretted 
you
had fretted 
they
had fretted 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [fret]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
fret 
you
Let´s fret 
he/she/it
fret 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [fret]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
fretting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
fretted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá