Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas GET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  get


Nepravidelné sloveso a minulý čas get

A1 Preklad: dostať

Infinitív

get

[ɡet]

Minulý čas

got

gat *

[ɡɒt]
[gʌt]

Príčastie minulé

got

gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forget

[fəˈɡet]

forgot
forgat

[fəˈɡɒt]
[fəˈɡʌt]

forgotten
forgot

[fəˈɡɒtn]
[fəˈɡɒt]

beget

[bɪˈɡet]

begot
begat

[bɪˈɡɒt]
[gʌt]

begot
begotten

[bɪˈɡɒt]
[bɪˈɡɒtn]

misgot
misgat

misgot
misgotten

overgot
overgat

overgot
overgotten

undergot
undergat

undergot
undergotten


Časovanie nepravidelného slovesa [get]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
get 
you
get 
he/she/it
gets 
we
get 
you
get 
they
get 

Prítomný priebehový

I
am getting 
you
are getting 
he/she/it
is getting 
we
are getting 
you
are getting 
they
are getting 

Minulý čas

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Minulý priebehový

I
was getting 
you
were getting 
he/she/it
was getting 
we
were getting 
you
were getting 
they
were getting 

Predrítomný čas

I
have got 
you
have got 
he/she/it
has got 
we
have got 
you
have got 
they
have got 

Predprítomný čas priebehový

I
have been getting 
you
have been getting 
he/she/it
has been getting 
we
have been getting 
you
have been getting 
they
have been getting 

Predminulý

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Predminulý priebehový

I
had been getting 
you
had been getting 
he/she/it
had been getting 
we
had been getting 
you
had been getting 
they
had been getting 

Budúce

I
will get 
you
will get 
he/she/it
will get 
we
will get 
you
will get 
they
will get 

Budúce priebehový

I
will be getting 
you
will be getting 
he/she/it
will be getting 
we
will be getting 
you
will be getting 
they
will be getting 

Predbudúci

I
will have got 
you
will have got 
he/she/it
will have got 
we
will have got 
you
will have got 
they
will have got 

Predbudúci priebehový

I
will have been getting 
you
will have been getting 
he/she/it
will have been getting 
we
will have been getting 
you
will have been getting 
they
will have been getting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [get]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would get 
you
would get 
he/she/it
would get 
we
would get 
you
would get 
they
would get 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be getting 
you
would be getting 
he/she/it
would be getting 
we
would be getting 
you
would be getting 
they
would be getting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have got 
you
would have got 
he/she/it
would have got 
we
would have got 
you
would have got 
they
would have got 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been getting 
you
would have been getting 
he/she/it
would have been getting 
we
would have been getting 
you
would have been getting 
they
would have been getting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [get]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
get 
you
get 
he/she/it
get 
we
get 
you
get 
they
get 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [get]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
get 
you
Let´s get 
he/she/it
get 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [get]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
getting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
got 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [get]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

get about

get across

get ahead

get along

get around

get around to

get at

get away

get away with

get back

get back at

get back to

get behind

get by

get down

get down to

get in

get in on

get in with

get into

get off

get off on

get on

get on to

get on with

get onto

get out

get out of

get over

get over with

get past

get round to

get round

get through

get through with

get to

get together

get up

get up against

get up toNepravidelné slovesá