Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas GIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  give


Nepravidelné sloveso a minulý čas give

A1 Preklad: dať

Infinitív

give

[ɡɪv]

Minulý čas

gave

[geɪv]

Príčastie minulé

given

[ɡɪvn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forgive

[fəˈɡɪv]

forgave

[fəˈɡeɪv]

forgiven

[fəˈɡɪvn]

misgave

misgiven

overgave

overgiven


Časovanie nepravidelného slovesa [give]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
give 
you
give 
he/she/it
gives 
we
give 
you
give 
they
give 

Prítomný priebehový

I
am giving 
you
are giving 
he/she/it
is giving 
we
are giving 
you
are giving 
they
are giving 

Minulý čas

I
gave 
you
gave 
he/she/it
gave 
we
gave 
you
gave 
they
gave 

Minulý priebehový

I
was giving 
you
were giving 
he/she/it
was giving 
we
were giving 
you
were giving 
they
were giving 

Predrítomný čas

I
have given 
you
have given 
he/she/it
has given 
we
have given 
you
have given 
they
have given 

Predprítomný čas priebehový

I
have been giving 
you
have been giving 
he/she/it
has been giving 
we
have been giving 
you
have been giving 
they
have been giving 

Predminulý

I
had given 
you
had given 
he/she/it
had given 
we
had given 
you
had given 
they
had given 

Predminulý priebehový

I
had been giving 
you
had been giving 
he/she/it
had been giving 
we
had been giving 
you
had been giving 
they
had been giving 

Budúce

I
will give 
you
will give 
he/she/it
will give 
we
will give 
you
will give 
they
will give 

Budúce priebehový

I
will be giving 
you
will be giving 
he/she/it
will be giving 
we
will be giving 
you
will be giving 
they
will be giving 

Predbudúci

I
will have given 
you
will have given 
he/she/it
will have given 
we
will have given 
you
will have given 
they
will have given 

Predbudúci priebehový

I
will have been giving 
you
will have been giving 
he/she/it
will have been giving 
we
will have been giving 
you
will have been giving 
they
will have been giving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [give]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would give 
you
would give 
he/she/it
would give 
we
would give 
you
would give 
they
would give 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be giving 
you
would be giving 
he/she/it
would be giving 
we
would be giving 
you
would be giving 
they
would be giving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have given 
you
would have given 
he/she/it
would have given 
we
would have given 
you
would have given 
they
would have given 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been giving 
you
would have been giving 
he/she/it
would have been giving 
we
would have been giving 
you
would have been giving 
they
would have been giving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [give]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
give 
you
give 
he/she/it
give 
we
give 
you
give 
they
give 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
gave 
you
gave 
he/she/it
gave 
we
gave 
you
gave 
they
gave 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had given 
you
had given 
he/she/it
had given 
we
had given 
you
had given 
they
had given 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [give]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
give 
you
Let´s give 
he/she/it
give 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [give]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
giving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
given 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [give]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

give away

give back

give in

give off

give onto

give out

give over

give up

give up onNepravidelné slovesá