Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas GRIND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  grind


Nepravidelné sloveso a minulý čas grind

C1 Preklad: mlieť, obrúsiť

Infinitív

grind

[ɡraɪnd]

Minulý čas

ground

grinded

[ɡraʊnd]
[ɡraɪndid]

Príčastie minulé

ground

grinded

grounden *

[ɡraʊnd]
[ɡraɪndid]
[ɡraʊndn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [grind]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
grind 
you
grind 
he/she/it
grinds 
we
grind 
you
grind 
they
grind 

Prítomný priebehový

I
am grinding 
you
are grinding 
he/she/it
is grinding 
we
are grinding 
you
are grinding 
they
are grinding 

Minulý čas

I
ground 
you
ground 
he/she/it
ground 
we
ground 
you
ground 
they
ground 

Minulý priebehový

I
was grinding 
you
were grinding 
he/she/it
was grinding 
we
were grinding 
you
were grinding 
they
were grinding 

Predrítomný čas

I
have ground 
you
have ground 
he/she/it
has ground 
we
have ground 
you
have ground 
they
have ground 

Predprítomný čas priebehový

I
have been grinding 
you
have been grinding 
he/she/it
has been grinding 
we
have been grinding 
you
have been grinding 
they
have been grinding 

Predminulý

I
had ground 
you
had ground 
he/she/it
had ground 
we
had ground 
you
had ground 
they
had ground 

Predminulý priebehový

I
had been grinding 
you
had been grinding 
he/she/it
had been grinding 
we
had been grinding 
you
had been grinding 
they
had been grinding 

Budúce

I
will grind 
you
will grind 
he/she/it
will grind 
we
will grind 
you
will grind 
they
will grind 

Budúce priebehový

I
will be grinding 
you
will be grinding 
he/she/it
will be grinding 
we
will be grinding 
you
will be grinding 
they
will be grinding 

Predbudúci

I
will have ground 
you
will have ground 
he/she/it
will have ground 
we
will have ground 
you
will have ground 
they
will have ground 

Predbudúci priebehový

I
will have been grinding 
you
will have been grinding 
he/she/it
will have been grinding 
we
will have been grinding 
you
will have been grinding 
they
will have been grinding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [grind]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would grind 
you
would grind 
he/she/it
would grind 
we
would grind 
you
would grind 
they
would grind 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be grinding 
you
would be grinding 
he/she/it
would be grinding 
we
would be grinding 
you
would be grinding 
they
would be grinding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have ground 
you
would have ground 
he/she/it
would have ground 
we
would have ground 
you
would have ground 
they
would have ground 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been grinding 
you
would have been grinding 
he/she/it
would have been grinding 
we
would have been grinding 
you
would have been grinding 
they
would have been grinding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [grind]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
grind 
you
grind 
he/she/it
grind 
we
grind 
you
grind 
they
grind 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
ground 
you
ground 
he/she/it
ground 
we
ground 
you
ground 
they
ground 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had ground 
you
had ground 
he/she/it
had ground 
we
had ground 
you
had ground 
they
had ground 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [grind]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
grind 
you
Let´s grind 
he/she/it
grind 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [grind]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
grinding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
ground 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [grind]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

grind away

grind down

grind on

grind out

grind upNepravidelné slovesá