Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas GROW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  grow


Nepravidelné sloveso a minulý čas grow

A2 Preklad: rásť

Infinitív

grow

[ɡrəʊ]

Minulý čas

grew

growed *

[ɡruː]
[grəʊd]

Príčastie minulé

grew

growed *

[ɡruː]
[grəʊd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outgrew
outgrowed

outgrew
outgrowed

overgrew
overgrowed

overgrew
overgrowed

regrew
regrowed

regrew
regrowed

undergrew
undergrowed

undergrew
undergrowed

upgrew
upgrowed

upgrew
upgrowed


Časovanie nepravidelného slovesa [grow]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
grow 
you
grow 
he/she/it
grows 
we
grow 
you
grow 
they
grow 

Prítomný priebehový

I
am growing 
you
are growing 
he/she/it
is growing 
we
are growing 
you
are growing 
they
are growing 

Minulý čas

I
grew 
you
grew 
he/she/it
grew 
we
grew 
you
grew 
they
grew 

Minulý priebehový

I
was growing 
you
were growing 
he/she/it
was growing 
we
were growing 
you
were growing 
they
were growing 

Predrítomný čas

I
have grown 
you
have grown 
he/she/it
has grown 
we
have grown 
you
have grown 
they
have grown 

Predprítomný čas priebehový

I
have been growing 
you
have been growing 
he/she/it
has been growing 
we
have been growing 
you
have been growing 
they
have been growing 

Predminulý

I
had grown 
you
had grown 
he/she/it
had grown 
we
had grown 
you
had grown 
they
had grown 

Predminulý priebehový

I
had been growing 
you
had been growing 
he/she/it
had been growing 
we
had been growing 
you
had been growing 
they
had been growing 

Budúce

I
will grow 
you
will grow 
he/she/it
will grow 
we
will grow 
you
will grow 
they
will grow 

Budúce priebehový

I
will be growing 
you
will be growing 
he/she/it
will be growing 
we
will be growing 
you
will be growing 
they
will be growing 

Predbudúci

I
will have grown 
you
will have grown 
he/she/it
will have grown 
we
will have grown 
you
will have grown 
they
will have grown 

Predbudúci priebehový

I
will have been growing 
you
will have been growing 
he/she/it
will have been growing 
we
will have been growing 
you
will have been growing 
they
will have been growing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [grow]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would grow 
you
would grow 
he/she/it
would grow 
we
would grow 
you
would grow 
they
would grow 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be growing 
you
would be growing 
he/she/it
would be growing 
we
would be growing 
you
would be growing 
they
would be growing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have grown 
you
would have grown 
he/she/it
would have grown 
we
would have grown 
you
would have grown 
they
would have grown 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been growing 
you
would have been growing 
he/she/it
would have been growing 
we
would have been growing 
you
would have been growing 
they
would have been growing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [grow]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
grow 
you
grow 
he/she/it
grow 
we
grow 
you
grow 
they
grow 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
grew 
you
grew 
he/she/it
grew 
we
grew 
you
grew 
they
grew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had grown 
you
had grown 
he/she/it
had grown 
we
had grown 
you
had grown 
they
had grown 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [grow]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
grow 
you
Let´s grow 
he/she/it
grow 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [grow]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
growing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
grown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [grow]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

grow apart

grow away

grow from

grow in

grow into

grow out of

grow together

grow upNepravidelné slovesá