Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HANG | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  hang


Nepravidelné sloveso a minulý čas hang

B1 Preklad: visieť, zavesiť

Infinitív

hang

[hæŋ]

Minulý čas

hung

hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

Príčastie minulé

hung

hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]






Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overhung
overhanged

overhung
overhanged

underhung
underhanged

underhung
underhanged

uphung
uphanged

uphung
uphanged


Časovanie nepravidelného slovesa [hang]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
hang 
you
hang 
he/she/it
hangs 
we
hang 
you
hang 
they
hang 

Prítomný priebehový

I
am hanging 
you
are hanging 
he/she/it
is hanging 
we
are hanging 
you
are hanging 
they
are hanging 

Minulý čas

I
hanged; hung 
you
hanged; hung 
he/she/it
hanged; hung 
we
hanged; hung 
you
hanged; hung 
they
hanged; hung 

Minulý priebehový

I
was hanging 
you
were hanging 
he/she/it
was hanging 
we
were hanging 
you
were hanging 
they
were hanging 

Predrítomný čas

I
have hanged; hung 
you
have hanged; hung 
he/she/it
has hanged; hung 
we
have hanged; hung 
you
have hanged; hung 
they
have hanged; hung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been hanging 
you
have been hanging 
he/she/it
has been hanging 
we
have been hanging 
you
have been hanging 
they
have been hanging 

Predminulý

I
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
he/she/it
had hanged; hung 
we
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
they
had hanged; hung 

Predminulý priebehový

I
had been hanging 
you
had been hanging 
he/she/it
had been hanging 
we
had been hanging 
you
had been hanging 
they
had been hanging 

Budúce

I
will hang 
you
will hang 
he/she/it
will hang 
we
will hang 
you
will hang 
they
will hang 

Budúce priebehový

I
will be hanging 
you
will be hanging 
he/she/it
will be hanging 
we
will be hanging 
you
will be hanging 
they
will be hanging 

Predbudúci

I
will have hanged; hung 
you
will have hanged; hung 
he/she/it
will have hanged; hung 
we
will have hanged; hung 
you
will have hanged; hung 
they
will have hanged; hung 

Predbudúci priebehový

I
will have been hanging 
you
will have been hanging 
he/she/it
will have been hanging 
we
will have been hanging 
you
will have been hanging 
they
will have been hanging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hang]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would hang 
you
would hang 
he/she/it
would hang 
we
would hang 
you
would hang 
they
would hang 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be hanging 
you
would be hanging 
he/she/it
would be hanging 
we
would be hanging 
you
would be hanging 
they
would be hanging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have hanged; hung 
you
would have hanged; hung 
he/she/it
would have hanged; hung 
we
would have hanged; hung 
you
would have hanged; hung 
they
would have hanged; hung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hanging 
you
would have been hanging 
he/she/it
would have been hanging 
we
would have been hanging 
you
would have been hanging 
they
would have been hanging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hang]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
hang 
you
hang 
he/she/it
hang 
we
hang 
you
hang 
they
hang 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
hanged; hung 
you
hanged; hung 
he/she/it
hanged; hung 
we
hanged; hung 
you
hanged; hung 
they
hanged; hung 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
he/she/it
had hanged; hung 
we
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
they
had hanged; hung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [hang]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
hang 
you
Let´s hang 
he/she/it
hang 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [hang]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
hanging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
hanged; hung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [hang]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

hang about

hang around

hang back

hang behind

hang down

hang on

hang onto

hang out

hang over

hang together

hang up











Nepravidelné slovesá