Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HELP | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  help


Nepravidelné sloveso a minulý čas help

A2

Infinitív

help

[help]

Minulý čas

helped

holp *

[helpid]
[həʊlp]

Príčastie minulé

helped

holpen *

[helpid]
[həʊlpn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [help]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
help 
you
help 
he/she/it
helps 
we
help 
you
help 
they
help 

Prítomný priebehový

I
am helping 
you
are helping 
he/she/it
is helping 
we
are helping 
you
are helping 
they
are helping 

Minulý čas

I
helped 
you
helped 
he/she/it
helped 
we
helped 
you
helped 
they
helped 

Minulý priebehový

I
was helping 
you
were helping 
he/she/it
was helping 
we
were helping 
you
were helping 
they
were helping 

Predrítomný čas

I
have helped 
you
have helped 
he/she/it
has helped 
we
have helped 
you
have helped 
they
have helped 

Predprítomný čas priebehový

I
have been helping 
you
have been helping 
he/she/it
has been helping 
we
have been helping 
you
have been helping 
they
have been helping 

Predminulý

I
had helped 
you
had helped 
he/she/it
had helped 
we
had helped 
you
had helped 
they
had helped 

Predminulý priebehový

I
had been helping 
you
had been helping 
he/she/it
had been helping 
we
had been helping 
you
had been helping 
they
had been helping 

Budúce

I
will help 
you
will help 
he/she/it
will help 
we
will help 
you
will help 
they
will help 

Budúce priebehový

I
will be helping 
you
will be helping 
he/she/it
will be helping 
we
will be helping 
you
will be helping 
they
will be helping 

Predbudúci

I
will have helped 
you
will have helped 
he/she/it
will have helped 
we
will have helped 
you
will have helped 
they
will have helped 

Predbudúci priebehový

I
will have been helping 
you
will have been helping 
he/she/it
will have been helping 
we
will have been helping 
you
will have been helping 
they
will have been helping 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [help]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would help 
you
would help 
he/she/it
would help 
we
would help 
you
would help 
they
would help 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be helping 
you
would be helping 
he/she/it
would be helping 
we
would be helping 
you
would be helping 
they
would be helping 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have helped 
you
would have helped 
he/she/it
would have helped 
we
would have helped 
you
would have helped 
they
would have helped 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been helping 
you
would have been helping 
he/she/it
would have been helping 
we
would have been helping 
you
would have been helping 
they
would have been helping 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [help]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
help 
you
help 
he/she/it
help 
we
help 
you
help 
they
help 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
helped 
you
helped 
he/she/it
helped 
we
helped 
you
helped 
they
helped 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had helped 
you
had helped 
he/she/it
had helped 
we
had helped 
you
had helped 
they
had helped 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [help]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
help 
you
Let´s help 
he/she/it
help 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [help]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
helping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
helped 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá