Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  hold


Nepravidelné sloveso a minulý čas hold

A2 Preklad: držať

Infinitív

hold

[həʊld]

Minulý čas

held

[held]

Príčastie minulé

held

holden *

[held]
[həʊldn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

behold

[bɪˈhəʊld]

beheld

[bɪˈheld]

beheld
beholden

[bɪˈheld]
[bɪhəʊldn]

withhold

[wɪðˈhəʊld]

withheld

[wɪðˈheld]

withheld
withholden

[wɪðˈheld]
[wɪðˈhəʊlpn]

uphold

[ˌʌpˈhəʊld]

upheld

[ˌʌpˈheld]

upheld
upholden

[ˌʌpˈheld]
[ˌʌpˈhəʊlpn]

inhold

[ɪnˈhəʊld]

inheld

[ɪnˈheld]

inheld
inholden

[ɪnˈheld]
[ɪnhəʊldn]

misheld

misheld
misholden


Časovanie nepravidelného slovesa [hold]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
hold 
you
hold 
he/she/it
holds 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Prítomný priebehový

I
am holding 
you
are holding 
he/she/it
is holding 
we
are holding 
you
are holding 
they
are holding 

Minulý čas

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Minulý priebehový

I
was holding 
you
were holding 
he/she/it
was holding 
we
were holding 
you
were holding 
they
were holding 

Predrítomný čas

I
have held 
you
have held 
he/she/it
has held 
we
have held 
you
have held 
they
have held 

Predprítomný čas priebehový

I
have been holding 
you
have been holding 
he/she/it
has been holding 
we
have been holding 
you
have been holding 
they
have been holding 

Predminulý

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Predminulý priebehový

I
had been holding 
you
had been holding 
he/she/it
had been holding 
we
had been holding 
you
had been holding 
they
had been holding 

Budúce

I
will hold 
you
will hold 
he/she/it
will hold 
we
will hold 
you
will hold 
they
will hold 

Budúce priebehový

I
will be holding 
you
will be holding 
he/she/it
will be holding 
we
will be holding 
you
will be holding 
they
will be holding 

Predbudúci

I
will have held 
you
will have held 
he/she/it
will have held 
we
will have held 
you
will have held 
they
will have held 

Predbudúci priebehový

I
will have been holding 
you
will have been holding 
he/she/it
will have been holding 
we
will have been holding 
you
will have been holding 
they
will have been holding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hold]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would hold 
you
would hold 
he/she/it
would hold 
we
would hold 
you
would hold 
they
would hold 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be holding 
you
would be holding 
he/she/it
would be holding 
we
would be holding 
you
would be holding 
they
would be holding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have held 
you
would have held 
he/she/it
would have held 
we
would have held 
you
would have held 
they
would have held 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been holding 
you
would have been holding 
he/she/it
would have been holding 
we
would have been holding 
you
would have been holding 
they
would have been holding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hold]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
hold 
you
hold 
he/she/it
hold 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [hold]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
hold 
you
Let´s hold 
he/she/it
hold 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [hold]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
holding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
held 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [hold]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

hold against

hold back

hold down

hold forth

hold in

hold off

hold on

hold on to

hold out

hold out on

hold over

hold to

hold together

hold under

hold up

hold withNepravidelné slovesá