Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HURT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  hurt


Nepravidelné sloveso a minulý čas hurt

A2 Preklad: zraniť

Infinitív

hurt

[hɜːt]

Minulý čas

hurt

[hɜːt]

Príčastie minulé

hurt

[hɜːt]

Časovanie nepravidelného slovesa [hurt]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
hurt 
you
hurt 
he/she/it
hurts 
we
hurt 
you
hurt 
they
hurt 

Prítomný priebehový

I
am hurting 
you
are hurting 
he/she/it
is hurting 
we
are hurting 
you
are hurting 
they
are hurting 

Minulý čas

I
hurt 
you
hurt 
he/she/it
hurt 
we
hurt 
you
hurt 
they
hurt 

Minulý priebehový

I
was hurting 
you
were hurting 
he/she/it
was hurting 
we
were hurting 
you
were hurting 
they
were hurting 

Predrítomný čas

I
have hurt 
you
have hurt 
he/she/it
has hurt 
we
have hurt 
you
have hurt 
they
have hurt 

Predprítomný čas priebehový

I
have been hurting 
you
have been hurting 
he/she/it
has been hurting 
we
have been hurting 
you
have been hurting 
they
have been hurting 

Predminulý

I
had hurt 
you
had hurt 
he/she/it
had hurt 
we
had hurt 
you
had hurt 
they
had hurt 

Predminulý priebehový

I
had been hurting 
you
had been hurting 
he/she/it
had been hurting 
we
had been hurting 
you
had been hurting 
they
had been hurting 

Budúce

I
will hurt 
you
will hurt 
he/she/it
will hurt 
we
will hurt 
you
will hurt 
they
will hurt 

Budúce priebehový

I
will be hurting 
you
will be hurting 
he/she/it
will be hurting 
we
will be hurting 
you
will be hurting 
they
will be hurting 

Predbudúci

I
will have hurt 
you
will have hurt 
he/she/it
will have hurt 
we
will have hurt 
you
will have hurt 
they
will have hurt 

Predbudúci priebehový

I
will have been hurting 
you
will have been hurting 
he/she/it
will have been hurting 
we
will have been hurting 
you
will have been hurting 
they
will have been hurting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hurt]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would hurt 
you
would hurt 
he/she/it
would hurt 
we
would hurt 
you
would hurt 
they
would hurt 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be hurting 
you
would be hurting 
he/she/it
would be hurting 
we
would be hurting 
you
would be hurting 
they
would be hurting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have hurt 
you
would have hurt 
he/she/it
would have hurt 
we
would have hurt 
you
would have hurt 
they
would have hurt 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hurting 
you
would have been hurting 
he/she/it
would have been hurting 
we
would have been hurting 
you
would have been hurting 
they
would have been hurting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hurt]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
hurt 
you
hurt 
he/she/it
hurt 
we
hurt 
you
hurt 
they
hurt 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
hurt 
you
hurt 
he/she/it
hurt 
we
hurt 
you
hurt 
they
hurt 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had hurt 
you
had hurt 
he/she/it
had hurt 
we
had hurt 
you
had hurt 
they
had hurt 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [hurt]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
hurt 
you
Let´s hurt 
he/she/it
hurt 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [hurt]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
hurting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
hurt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá