Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas INLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  inlay


Nepravidelné sloveso a minulý čas inlay

C2 Preklad: vkladať

Infinitív

inlay

[ɪnˈleɪ]

Minulý čas

inlaid

inlayed *

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]

Príčastie minulé

inlaid

inlayed *

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]


Časovanie nepravidelného slovesa [inlay]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
inlay 
you
inlay 
he/she/it
inlays 
we
inlay 
you
inlay 
they
inlay 

Prítomný priebehový

I
am inlaying 
you
are inlaying 
he/she/it
is inlaying 
we
are inlaying 
you
are inlaying 
they
are inlaying 

Minulý čas

I
inlaid 
you
inlaid 
he/she/it
inlaid 
we
inlaid 
you
inlaid 
they
inlaid 

Minulý priebehový

I
was inlaying 
you
were inlaying 
he/she/it
was inlaying 
we
were inlaying 
you
were inlaying 
they
were inlaying 

Predrítomný čas

I
have inlaid 
you
have inlaid 
he/she/it
has inlaid 
we
have inlaid 
you
have inlaid 
they
have inlaid 

Predprítomný čas priebehový

I
have been inlaying 
you
have been inlaying 
he/she/it
has been inlaying 
we
have been inlaying 
you
have been inlaying 
they
have been inlaying 

Predminulý

I
had inlaid 
you
had inlaid 
he/she/it
had inlaid 
we
had inlaid 
you
had inlaid 
they
had inlaid 

Predminulý priebehový

I
had been inlaying 
you
had been inlaying 
he/she/it
had been inlaying 
we
had been inlaying 
you
had been inlaying 
they
had been inlaying 

Budúce

I
will inlay 
you
will inlay 
he/she/it
will inlay 
we
will inlay 
you
will inlay 
they
will inlay 

Budúce priebehový

I
will be inlaying 
you
will be inlaying 
he/she/it
will be inlaying 
we
will be inlaying 
you
will be inlaying 
they
will be inlaying 

Predbudúci

I
will have inlaid 
you
will have inlaid 
he/she/it
will have inlaid 
we
will have inlaid 
you
will have inlaid 
they
will have inlaid 

Predbudúci priebehový

I
will have been inlaying 
you
will have been inlaying 
he/she/it
will have been inlaying 
we
will have been inlaying 
you
will have been inlaying 
they
will have been inlaying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [inlay]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would inlay 
you
would inlay 
he/she/it
would inlay 
we
would inlay 
you
would inlay 
they
would inlay 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be inlaying 
you
would be inlaying 
he/she/it
would be inlaying 
we
would be inlaying 
you
would be inlaying 
they
would be inlaying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have inlaid 
you
would have inlaid 
he/she/it
would have inlaid 
we
would have inlaid 
you
would have inlaid 
they
would have inlaid 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been inlaying 
you
would have been inlaying 
he/she/it
would have been inlaying 
we
would have been inlaying 
you
would have been inlaying 
they
would have been inlaying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [inlay]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
inlay 
you
inlay 
he/she/it
inlay 
we
inlay 
you
inlay 
they
inlay 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
inlaid 
you
inlaid 
he/she/it
inlaid 
we
inlaid 
you
inlaid 
they
inlaid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had inlaid 
you
had inlaid 
he/she/it
had inlaid 
we
had inlaid 
you
had inlaid 
they
had inlaid 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [inlay]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
inlay 
you
Let´s inlay 
he/she/it
inlay 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [inlay]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
inlaying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
inlaid 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá