Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas INPUT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  input


Nepravidelné sloveso a minulý čas input

B2 Preklad: vložiť, zapísať

Infinitív

input

[ˈɪnpʊt]

Minulý čas

input

[ˈɪnpʊt]

Príčastie minulé

input

inputten

[ˈɪnpʊt]
[ˈɪnpʊtn]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put
putten

[pʊt]
[pʊtn]


Časovanie nepravidelného slovesa [input]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
input 
you
input 
he/she/it
inputs 
we
input 
you
input 
they
input 

Prítomný priebehový

I
am inputting 
you
are inputting 
he/she/it
is inputting 
we
are inputting 
you
are inputting 
they
are inputting 

Minulý čas

I
input/inputted 
you
input/inputted 
he/she/it
input/inputted 
we
input/inputted 
you
input/inputted 
they
input/inputted 

Minulý priebehový

I
was inputting 
you
were inputting 
he/she/it
was inputting 
we
were inputting 
you
were inputting 
they
were inputting 

Predrítomný čas

I
have input/inputted 
you
have input/inputted 
he/she/it
have input/inputted 
we
have input/inputted 
you
have input/inputted 
they
have input/inputted 

Predprítomný čas priebehový

I
have been inputting 
you
have been inputting 
he/she/it
has been inputting 
we
have been inputting 
you
have been inputting 
they
have been inputting 

Predminulý

I
had input/inputted 
you
had input/inputted 
he/she/it
had input/inputted 
we
had input/inputted 
you
had input/inputted 
they
had input/inputted 

Predminulý priebehový

I
had been inputting 
you
had been inputting 
he/she/it
had been inputting 
we
had been inputting 
you
had been inputting 
they
had been inputting 

Budúce

I
will input 
you
will input 
he/she/it
will input 
we
will input 
you
will input 
they
will input 

Budúce priebehový

I
will be inputting 
you
will be inputting 
he/she/it
will be inputting 
we
will be inputting 
you
will be inputting 
they
will be inputting 

Predbudúci

I
will have input/inputted 
you
will have input/inputted 
he/she/it
will have input/inputted 
we
will have input/inputted 
you
will have input/inputted 
they
will have input/inputted 

Predbudúci priebehový

I
will have been inputting 
you
will have been inputting 
he/she/it
will have been inputting 
we
will have been inputting 
you
will have been inputting 
they
will have been inputting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [input]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would input 
you
would input 
he/she/it
would input 
we
would input 
you
would input 
they
would input 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be inputting 
you
would be inputting 
he/she/it
would be inputting 
we
would be inputting 
you
would be inputting 
they
would be inputting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have input/inputted 
you
would have input/inputted 
he/she/it
would have input/inputted 
we
would have input/inputted 
you
would have input/inputted 
they
would have input/inputted 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been inputting 
you
would have been inputting 
he/she/it
would have been inputting 
we
would have been inputting 
you
would have been inputting 
they
would have been inputting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [input]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
input 
you
input 
he/she/it
input 
we
input 
you
input 
they
input 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
input 
you
input 
he/she/it
input 
we
input 
you
input 
they
input 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had inputted 
you
had inputted 
he/she/it
had inputted 
we
had inputted 
you
had inputted 
they
had inputted 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [input]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
 
you
input 
he/she/it
 
we
Let's input 
you
input 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [input]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
inputting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
input/inputted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá