Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas INTERBREED | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  interbreed


Nepravidelné sloveso a minulý čas interbreed

Infinitív

interbreed

Minulý čas

interbredSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

breed

[briːd]

bred

[bred]

bred

[bred]


Časovanie nepravidelného slovesa [interbreed]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
interbreed 
you
interbreed 
he/she/it
interbreeds 
we
interbreed 
you
interbreed 
they
interbreed 

Prítomný priebehový

I
am interbreeding 
you
are interbreeding 
he/she/it
is interbreeding 
we
are interbreeding 
you
are interbreeding 
they
are interbreeding 

Minulý čas

I
interbred 
you
interbred 
he/she/it
interbred 
we
interbred 
you
interbred 
they
interbred 

Minulý priebehový

I
was interbreeding 
you
were interbreeding 
he/she/it
was interbreeding 
we
were interbreeding 
you
were interbreeding 
they
were interbreeding 

Predrítomný čas

I
have interbred 
you
have interbred 
he/she/it
has interbred 
we
have interbred 
you
have interbred 
they
have interbred 

Predprítomný čas priebehový

I
have been interbreeding 
you
have been interbreeding 
he/she/it
has been interbreeding 
we
have been interbreeding 
you
have been interbreeding 
they
have been interbreeding 

Predminulý

I
had interbred 
you
had interbred 
he/she/it
had interbred 
we
had interbred 
you
had interbred 
they
had interbred 

Predminulý priebehový

I
had been interbreeding 
you
had been interbreeding 
he/she/it
had been interbreeding 
we
had been interbreeding 
you
had been interbreeding 
they
had been interbreeding 

Budúce

I
will interbreed 
you
will interbreed 
he/she/it
will interbreed 
we
will interbreed 
you
will interbreed 
they
will interbreed 

Budúce priebehový

I
will be interbreeding 
you
will be interbreeding 
he/she/it
will be interbreeding 
we
will be interbreeding 
you
will be interbreeding 
they
will be interbreeding 

Predbudúci

I
will have interbred 
you
will have interbred 
he/she/it
will have interbred 
we
will have interbred 
you
will have interbred 
they
will have interbred 

Predbudúci priebehový

I
will have been interbreeding 
you
will have been interbreeding 
he/she/it
will have been interbreeding 
we
will have been interbreeding 
you
will have been interbreeding 
they
will have been interbreeding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [interbreed]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would interbreed 
you
would interbreed 
he/she/it
would interbreed 
we
would interbreed 
you
would interbreed 
they
would interbreed 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be interbreeding 
you
would be interbreeding 
he/she/it
would be interbreeding 
we
would be interbreeding 
you
would be interbreeding 
they
would be interbreeding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have interbred 
you
would have interbred 
he/she/it
would have interbred 
we
would have interbred 
you
would have interbred 
they
would have interbred 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been interbreeding 
you
would have been interbreeding 
he/she/it
would have been interbreeding 
we
would have been interbreeding 
you
would have been interbreeding 
they
would have been interbreeding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [interbreed]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
interbreed 
you
interbreed 
he/she/it
interbreed 
we
interbreed 
you
interbreed 
they
interbreed 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
interbred 
you
interbred 
he/she/it
interbred 
we
interbred 
you
interbred 
they
interbred 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had interbred 
you
had interbred 
he/she/it
had interbred 
we
had interbred 
you
had interbred 
they
had interbred 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [interbreed]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
interbreed 
you
Let´s interbreed 
he/she/it
interbreed 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [interbreed]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
interbreeding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
interbred 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá