Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas KEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  keep


Nepravidelné sloveso a minulý čas keep

A2 Preklad: držať, mať

Infinitív

keep

[kiːp]

Minulý čas

kept

[kept]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

miskept

miskept

overkept

overkept

underkept

underkept


Časovanie nepravidelného slovesa [keep]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keeps 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

Prítomný priebehový

I
am keeping 
you
are keeping 
he/she/it
is keeping 
we
are keeping 
you
are keeping 
they
are keeping 

Minulý čas

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

Minulý priebehový

I
was keeping 
you
were keeping 
he/she/it
was keeping 
we
were keeping 
you
were keeping 
they
were keeping 

Predrítomný čas

I
have kept 
you
have kept 
he/she/it
has kept 
we
have kept 
you
have kept 
they
have kept 

Predprítomný čas priebehový

I
have been keeping 
you
have been keeping 
he/she/it
has been keeping 
we
have been keeping 
you
have been keeping 
they
have been keeping 

Predminulý

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Predminulý priebehový

I
had been keeping 
you
had been keeping 
he/she/it
had been keeping 
we
had been keeping 
you
had been keeping 
they
had been keeping 

Budúce

I
will keep 
you
will keep 
he/she/it
will keep 
we
will keep 
you
will keep 
they
will keep 

Budúce priebehový

I
will be keeping 
you
will be keeping 
he/she/it
will be keeping 
we
will be keeping 
you
will be keeping 
they
will be keeping 

Predbudúci

I
will have kept 
you
will have kept 
he/she/it
will have kept 
we
will have kept 
you
will have kept 
they
will have kept 

Predbudúci priebehový

I
will have been keeping 
you
will have been keeping 
he/she/it
will have been keeping 
we
will have been keeping 
you
will have been keeping 
they
will have been keeping 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [keep]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would keep 
you
would keep 
he/she/it
would keep 
we
would keep 
you
would keep 
they
would keep 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be keeping 
you
would be keeping 
he/she/it
would be keeping 
we
would be keeping 
you
would be keeping 
they
would be keeping 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have kept 
you
would have kept 
he/she/it
would have kept 
we
would have kept 
you
would have kept 
they
would have kept 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been keeping 
you
would have been keeping 
he/she/it
would have been keeping 
we
would have been keeping 
you
would have been keeping 
they
would have been keeping 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [keep]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keep 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [keep]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
keep 
you
Let´s keep 
he/she/it
keep 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [keep]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
keeping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
kept 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [keep]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

keep ahead

keep at

keep away

keep back

keep down

keep from

keep in

keep off

keep on

keep out

keep out of

keep to

keep together

keep under

keep upNepravidelné slovesá