Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas KNIT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  knit


Nepravidelné sloveso a minulý čas knit

B1 Preklad: pliesť

Infinitív

knit

[nɪt]

Minulý čas

knitted

knit

knitted]
[knit

Príčastie minulé

knitted

knit

knitted]
[knit


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

beknit
beknitted

beknit
beknitted

hand-knit
hand-knitted

hand-knit
hand-knitted


Časovanie nepravidelného slovesa [knit]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
knit 
you
knit 
he/she/it
knits 
we
knit 
you
knit 
they
knit 

Prítomný priebehový

I
am knitting 
you
are knitting 
he/she/it
is knitting 
we
are knitting 
you
are knitting 
they
are knitting 

Minulý čas

I
knitted; knit 
you
knitted; knit 
he/she/it
knitted; knit 
we
knitted; knit 
you
knitted; knit 
they
knitted; knit 

Minulý priebehový

I
was knitting 
you
were knitting 
he/she/it
was knitting 
we
were knitting 
you
were knitting 
they
were knitting 

Predrítomný čas

I
have knitted; knit 
you
have knitted; knit 
he/she/it
has knitted; knit 
we
have knitted; knit 
you
have knitted; knit 
they
have knitted; knit 

Predprítomný čas priebehový

I
have been knitting 
you
have been knitting 
he/she/it
has been knitting 
we
have been knitting 
you
have been knitting 
they
have been knitting 

Predminulý

I
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
he/she/it
had knitted; knit 
we
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
they
had knitted; knit 

Predminulý priebehový

I
had been knitting 
you
had been knitting 
he/she/it
had been knitting 
we
had been knitting 
you
had been knitting 
they
had been knitting 

Budúce

I
will knit 
you
will knit 
he/she/it
will knit 
we
will knit 
you
will knit 
they
will knit 

Budúce priebehový

I
will be knitting 
you
will be knitting 
he/she/it
will be knitting 
we
will be knitting 
you
will be knitting 
they
will be knitting 

Predbudúci

I
will have knitted; knit 
you
will have knitted; knit 
he/she/it
will have knitted; knit 
we
will have knitted; knit 
you
will have knitted; knit 
they
will have knitted; knit 

Predbudúci priebehový

I
will have been knitting 
you
will have been knitting 
he/she/it
will have been knitting 
we
will have been knitting 
you
will have been knitting 
they
will have been knitting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [knit]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would knit 
you
would knit 
he/she/it
would knit 
we
would knit 
you
would knit 
they
would knit 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be knitting 
you
would be knitting 
he/she/it
would be knitting 
we
would be knitting 
you
would be knitting 
they
would be knitting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have knitted; knit 
you
would have knitted; knit 
he/she/it
would have knitted; knit 
we
would have knitted; knit 
you
would have knitted; knit 
they
would have knitted; knit 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been knitting 
you
would have been knitting 
he/she/it
would have been knitting 
we
would have been knitting 
you
would have been knitting 
they
would have been knitting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [knit]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
knit 
you
knit 
he/she/it
knit 
we
knit 
you
knit 
they
knit 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
knitted; knit 
you
knitted; knit 
he/she/it
knitted; knit 
we
knitted; knit 
you
knitted; knit 
they
knitted; knit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
he/she/it
had knitted; knit 
we
had knitted; knit 
you
had knitted; knit 
they
had knitted; knit 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [knit]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
knit 
you
Let´s knit 
he/she/it
knit 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [knit]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
knitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
knitted; knit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [knit]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

knit together

knit upNepravidelné slovesá