Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas KNOW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  know


Nepravidelné sloveso a minulý čas know

A1 Preklad: vedieť, poznať

Infinitív

know

[nəʊ]

Minulý čas

knew

[njuː]

Príčastie minulé

known

knowen *

[nəʊn]
[nəʊwn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

acknew

acknown
acknowen

foreknew

foreknown
foreknowen

misknew

misknown
misknowen


Časovanie nepravidelného slovesa [know]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
know 
you
know 
he/she/it
knows 
we
know 
you
know 
they
know 

Prítomný priebehový

I
am knowing 
you
are knowing 
he/she/it
is knowing 
we
are knowing 
you
are knowing 
they
are knowing 

Minulý čas

I
knew 
you
knew 
he/she/it
knew 
we
knew 
you
knew 
they
knew 

Minulý priebehový

I
was knowing 
you
were knowing 
he/she/it
was knowing 
we
were knowing 
you
were knowing 
they
were knowing 

Predrítomný čas

I
have known 
you
have known 
he/she/it
has known 
we
have known 
you
have known 
they
have known 

Predprítomný čas priebehový

I
have been knowing 
you
have been knowing 
he/she/it
has been knowing 
we
have been knowing 
you
have been knowing 
they
have been knowing 

Predminulý

I
had known 
you
had known 
he/she/it
had known 
we
had known 
you
had known 
they
had known 

Predminulý priebehový

I
had been knowing 
you
had been knowing 
he/she/it
had been knowing 
we
had been knowing 
you
had been knowing 
they
had been knowing 

Budúce

I
will know 
you
will know 
he/she/it
will know 
we
will know 
you
will know 
they
will know 

Budúce priebehový

I
will be knowing 
you
will be knowing 
he/she/it
will be knowing 
we
will be knowing 
you
will be knowing 
they
will be knowing 

Predbudúci

I
will have known 
you
will have known 
he/she/it
will have known 
we
will have known 
you
will have known 
they
will have known 

Predbudúci priebehový

I
will have been knowing 
you
will have been knowing 
he/she/it
will have been knowing 
we
will have been knowing 
you
will have been knowing 
they
will have been knowing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [know]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would know 
you
would know 
he/she/it
would know 
we
would know 
you
would know 
they
would know 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be knowing 
you
would be knowing 
he/she/it
would be knowing 
we
would be knowing 
you
would be knowing 
they
would be knowing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have known 
you
would have known 
he/she/it
would have known 
we
would have known 
you
would have known 
they
would have known 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been knowing 
you
would have been knowing 
he/she/it
would have been knowing 
we
would have been knowing 
you
would have been knowing 
they
would have been knowing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [know]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
know 
you
know 
he/she/it
know 
we
know 
you
know 
they
know 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
knew 
you
knew 
he/she/it
knew 
we
knew 
you
knew 
they
knew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had known 
you
had known 
he/she/it
had known 
we
had known 
you
had known 
they
had known 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [know]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
know 
you
Let´s know 
he/she/it
know 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [know]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
knowing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
known 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [know]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

know about

know ofNepravidelné slovesá