Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  lay


Nepravidelné sloveso a minulý čas lay

B1 Preklad: položiť

Infinitív

lay

[leɪ]

Minulý čas

laid

[leɪd]
[leɪd]

Príčastie minulé

laid

[leɪd]
[leɪd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

inlay

[ɪnˈleɪ]

inlaid
inlayed

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]

inlaid
inlayed

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]

interlay

[ɪntəˈleɪ]

interlaid
interlayed

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

interlaid
interlayed

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

outlaid
outlayed

outlaid
outlayed

belaid
belayed

belaid
belayed

forelaid
forelayed

forelaid
forelayed

forlaid
forlayed

forlaid
forlayed

mislaid
mislayed

mislaid
mislayed

onlaid
onlayed

onlaid
onlayed

overlaid
overlayed

overlaid
overlayed

re-laid
re-layed

re-laid
re-layed

underlaid
underlayed

underlaid
underlayed

unlaid
unlayed

unlaid
unlayed

uplaid
uplayed

uplaid
uplayed

waylaid
waylayed

waylaid
waylayed


Časovanie nepravidelného slovesa [lay]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
lay 
you
lay 
he/she/it
lays 
we
lay 
you
lay 
they
lay 

Prítomný priebehový

I
am laying 
you
are laying 
he/she/it
is laying 
we
are laying 
you
are laying 
they
are laying 

Minulý čas

I
laid 
you
laid 
he/she/it
laid 
we
laid 
you
laid 
they
laid 

Minulý priebehový

I
was laying 
you
were laying 
he/she/it
was laying 
we
were laying 
you
were laying 
they
were laying 

Predrítomný čas

I
have laid 
you
have laid 
he/she/it
has laid 
we
have laid 
you
have laid 
they
have laid 

Predprítomný čas priebehový

I
have been laying 
you
have been laying 
he/she/it
has been laying 
we
have been laying 
you
have been laying 
they
have been laying 

Predminulý

I
had laid 
you
had laid 
he/she/it
had laid 
we
had laid 
you
had laid 
they
had laid 

Predminulý priebehový

I
had been laying 
you
had been laying 
he/she/it
had been laying 
we
had been laying 
you
had been laying 
they
had been laying 

Budúce

I
will lay 
you
will lay 
he/she/it
will lay 
we
will lay 
you
will lay 
they
will lay 

Budúce priebehový

I
will be laying 
you
will be laying 
he/she/it
will be laying 
we
will be laying 
you
will be laying 
they
will be laying 

Predbudúci

I
will have laid 
you
will have laid 
he/she/it
will have laid 
we
will have laid 
you
will have laid 
they
will have laid 

Predbudúci priebehový

I
will have been laying 
you
will have been laying 
he/she/it
will have been laying 
we
will have been laying 
you
will have been laying 
they
will have been laying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [lay]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would lay 
you
would lay 
he/she/it
would lay 
we
would lay 
you
would lay 
they
would lay 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be laying 
you
would be laying 
he/she/it
would be laying 
we
would be laying 
you
would be laying 
they
would be laying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have laid 
you
would have laid 
he/she/it
would have laid 
we
would have laid 
you
would have laid 
they
would have laid 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been laying 
you
would have been laying 
he/she/it
would have been laying 
we
would have been laying 
you
would have been laying 
they
would have been laying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [lay]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
lay 
you
lay 
he/she/it
lay 
we
lay 
you
lay 
they
lay 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
laid 
you
laid 
he/she/it
laid 
we
laid 
you
laid 
they
laid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had laid 
you
had laid 
he/she/it
had laid 
we
had laid 
you
had laid 
they
had laid 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [lay]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
lay 
you
Let´s lay 
he/she/it
lay 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [lay]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
laying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
laid 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [lay]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

lay about

lay aside

lay away

lay back

lay before

lay by

lay down

lay in

lay into

lay off

lay on

lay out

lay upNepravidelné slovesá