Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LEAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  lead


Nepravidelné sloveso a minulý čas lead

B1 Preklad: viesť

Infinitív

lead

[liːd]

Minulý čas

led

[led]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

mislead

[mɪsˈliːd]

misled

[mɪsˈled]

misled

[mɪsˈled]

beled

beled

forthled

forthled

inled

inled

offled

offled

onled

onled

outled

outled

overled

overled

underled

underled

upled

upled


Časovanie nepravidelného slovesa [lead]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
lead 
you
lead 
he/she/it
leads 
we
lead 
you
lead 
they
lead 

Prítomný priebehový

I
am leading 
you
are leading 
he/she/it
is leading 
we
are leading 
you
are leading 
they
are leading 

Minulý čas

I
led 
you
led 
he/she/it
led 
we
led 
you
led 
they
led 

Minulý priebehový

I
was leading 
you
were leading 
he/she/it
was leading 
we
were leading 
you
were leading 
they
were leading 

Predrítomný čas

I
have led 
you
have led 
he/she/it
has led 
we
have led 
you
have led 
they
have led 

Predprítomný čas priebehový

I
have been leading 
you
have been leading 
he/she/it
has been leading 
we
have been leading 
you
have been leading 
they
have been leading 

Predminulý

I
had led 
you
had led 
he/she/it
had led 
we
had led 
you
had led 
they
had led 

Predminulý priebehový

I
had been leading 
you
had been leading 
he/she/it
had been leading 
we
had been leading 
you
had been leading 
they
had been leading 

Budúce

I
will lead 
you
will lead 
he/she/it
will lead 
we
will lead 
you
will lead 
they
will lead 

Budúce priebehový

I
will be leading 
you
will be leading 
he/she/it
will be leading 
we
will be leading 
you
will be leading 
they
will be leading 

Predbudúci

I
will have led 
you
will have led 
he/she/it
will have led 
we
will have led 
you
will have led 
they
will have led 

Predbudúci priebehový

I
will have been leading 
you
will have been leading 
he/she/it
will have been leading 
we
will have been leading 
you
will have been leading 
they
will have been leading 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [lead]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would lead 
you
would lead 
he/she/it
would lead 
we
would lead 
you
would lead 
they
would lead 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be leading 
you
would be leading 
he/she/it
would be leading 
we
would be leading 
you
would be leading 
they
would be leading 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have led 
you
would have led 
he/she/it
would have led 
we
would have led 
you
would have led 
they
would have led 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leading 
you
would have been leading 
he/she/it
would have been leading 
we
would have been leading 
you
would have been leading 
they
would have been leading 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [lead]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
lead 
you
lead 
he/she/it
lead 
we
lead 
you
lead 
they
lead 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
led 
you
led 
he/she/it
led 
we
led 
you
led 
they
led 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had led 
you
had led 
he/she/it
had led 
we
had led 
you
had led 
they
had led 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [lead]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
lead 
you
Let´s lead 
he/she/it
lead 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [lead]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
leading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
led 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [lead]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

lead away

lead off

lead on

lead out

lead up toNepravidelné slovesá