Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LEAN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  lean


Nepravidelné sloveso a minulý čas lean

B2 Preklad: nakláňať sa

Infinitív

lean

[liːn]

Minulý čas

leaned

leant

[li:nd]
[lent]

Príčastie minulé

leaned

leant

[li:nd]
[lent]

Časovanie nepravidelného slovesa [lean]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
lean 
you
lean 
he/she/it
leans 
we
lean 
you
lean 
they
lean 

Prítomný priebehový

I
am leaning 
you
are leaning 
he/she/it
is leaning 
we
are leaning 
you
are leaning 
they
are leaning 

Minulý čas

I
leant; leaned 
you
leant; leaned 
he/she/it
leant; leaned 
we
leant; leaned 
you
leant; leaned 
they
leant; leaned 

Minulý priebehový

I
was leaning 
you
were leaning 
he/she/it
was leaning 
we
were leaning 
you
were leaning 
they
were leaning 

Predrítomný čas

I
have leant; leaned 
you
have leant; leaned 
he/she/it
has leant; leaned 
we
have leant; leaned 
you
have leant; leaned 
they
have leant; leaned 

Predprítomný čas priebehový

I
have been leaning 
you
have been leaning 
he/she/it
has been leaning 
we
have been leaning 
you
have been leaning 
they
have been leaning 

Predminulý

I
had leant; leaned 
you
had leant; leaned 
he/she/it
had leant; leaned 
we
had leant; leaned 
you
had leant; leaned 
they
had leant; leaned 

Predminulý priebehový

I
had been leaning 
you
had been leaning 
he/she/it
had been leaning 
we
had been leaning 
you
had been leaning 
they
had been leaning 

Budúce

I
will lean 
you
will lean 
he/she/it
will lean 
we
will lean 
you
will lean 
they
will lean 

Budúce priebehový

I
will be leaning 
you
will be leaning 
he/she/it
will be leaning 
we
will be leaning 
you
will be leaning 
they
will be leaning 

Predbudúci

I
will have leant; leaned 
you
will have leant; leaned 
he/she/it
will have leant; leaned 
we
will have leant; leaned 
you
will have leant; leaned 
they
will have leant; leaned 

Predbudúci priebehový

I
will have been leaning 
you
will have been leaning 
he/she/it
will have been leaning 
we
will have been leaning 
you
will have been leaning 
they
will have been leaning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [lean]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would lean 
you
would lean 
he/she/it
would lean 
we
would lean 
you
would lean 
they
would lean 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be leaning 
you
would be leaning 
he/she/it
would be leaning 
we
would be leaning 
you
would be leaning 
they
would be leaning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have leant; leaned 
you
would have leant; leaned 
he/she/it
would have leant; leaned 
we
would have leant; leaned 
you
would have leant; leaned 
they
would have leant; leaned 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leaning 
you
would have been leaning 
he/she/it
would have been leaning 
we
would have been leaning 
you
would have been leaning 
they
would have been leaning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [lean]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
lean 
you
lean 
he/she/it
lean 
we
lean 
you
lean 
they
lean 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
leant; leaned 
you
leant; leaned 
he/she/it
leant; leaned 
we
leant; leaned 
you
leant; leaned 
they
leant; leaned 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had leant; leaned 
you
had leant; leaned 
he/she/it
had leant; leaned 
we
had leant; leaned 
you
had leant; leaned 
they
had leant; leaned 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [lean]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
lean 
you
Let´s lean 
he/she/it
lean 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [lean]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
leaning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
leant; leaned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [lean]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

lean back

lean forward

lean on

lean out

lean overNepravidelné slovesá