Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  leap


Nepravidelné sloveso a minulý čas leap

C2 Preklad: skákať

Infinitív

leap

[li:p]

Minulý čas

leaped

leapt

lept *

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

Príčastie minulé

leaped

leapt

lopen *

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

beleaped
beleapt
belept
belope

beleaped
beleapt
belopen

forthleaped
forthleapt
forthlept
forthlope

forthleaped
forthleapt
forthlopen

outleaped
outleapt
outlept
outlope

outleaped
outleapt
outlopen

overleaped
overleapt
overlept
overlope

overleaped
overleapt
overlopen


Časovanie nepravidelného slovesa [leap]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leaps 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

Prítomný priebehový

I
am leaping 
you
are leaping 
he/she/it
is leaping 
we
are leaping 
you
are leaping 
they
are leaping 

Minulý čas

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

Minulý priebehový

I
was leaping 
you
were leaping 
he/she/it
was leaping 
we
were leaping 
you
were leaping 
they
were leaping 

Predrítomný čas

I
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
he/she/it
has leapt; leaped 
we
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
they
have leapt; leaped 

Predprítomný čas priebehový

I
have been leaping 
you
have been leaping 
he/she/it
has been leaping 
we
have been leaping 
you
have been leaping 
they
have been leaping 

Predminulý

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

Predminulý priebehový

I
had been leaping 
you
had been leaping 
he/she/it
had been leaping 
we
had been leaping 
you
had been leaping 
they
had been leaping 

Budúce

I
will leap 
you
will leap 
he/she/it
will leap 
we
will leap 
you
will leap 
they
will leap 

Budúce priebehový

I
will be leaping 
you
will be leaping 
he/she/it
will be leaping 
we
will be leaping 
you
will be leaping 
they
will be leaping 

Predbudúci

I
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
he/she/it
will have leapt; leaped 
we
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
they
will have leapt; leaped 

Predbudúci priebehový

I
will have been leaping 
you
will have been leaping 
he/she/it
will have been leaping 
we
will have been leaping 
you
will have been leaping 
they
will have been leaping 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [leap]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would leap 
you
would leap 
he/she/it
would leap 
we
would leap 
you
would leap 
they
would leap 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be leaping 
you
would be leaping 
he/she/it
would be leaping 
we
would be leaping 
you
would be leaping 
they
would be leaping 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
he/she/it
would have leapt; leaped 
we
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
they
would have leapt; leaped 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leaping 
you
would have been leaping 
he/she/it
would have been leaping 
we
would have been leaping 
you
would have been leaping 
they
would have been leaping 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [leap]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leap 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [leap]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
leap 
you
Let´s leap 
he/she/it
leap 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [leap]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
leaping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
leapt; leaped 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [leap]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

leap about

leap around

leap at

leap out

leap upNepravidelné slovesá