Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  leave


Nepravidelné sloveso a minulý čas leave

A1 Preklad: opustiť, zanechať

Infinitív

leave

[liːv]

Minulý čas

left

[left]

Príčastie minulé

left

laft *

[left]
[left]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

beleft

beleft
belaft

forleft

forleft
forlaft

overleft

overleft
overlaft


Časovanie nepravidelného slovesa [leave]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
leave 
you
leave 
he/she/it
leaves 
we
leave 
you
leave 
they
leave 

Prítomný priebehový

I
am leaving 
you
are leaving 
he/she/it
is leaving 
we
are leaving 
you
are leaving 
they
are leaving 

Minulý čas

I
left 
you
left 
he/she/it
left 
we
left 
you
left 
they
left 

Minulý priebehový

I
was leaving 
you
were leaving 
he/she/it
was leaving 
we
were leaving 
you
were leaving 
they
were leaving 

Predrítomný čas

I
have left 
you
have left 
he/she/it
has left 
we
have left 
you
have left 
they
have left 

Predprítomný čas priebehový

I
have been leaving 
you
have been leaving 
he/she/it
has been leaving 
we
have been leaving 
you
have been leaving 
they
have been leaving 

Predminulý

I
had left 
you
had left 
he/she/it
had left 
we
had left 
you
had left 
they
had left 

Predminulý priebehový

I
had been leaving 
you
had been leaving 
he/she/it
had been leaving 
we
had been leaving 
you
had been leaving 
they
had been leaving 

Budúce

I
will leave 
you
will leave 
he/she/it
will leave 
we
will leave 
you
will leave 
they
will leave 

Budúce priebehový

I
will be leaving 
you
will be leaving 
he/she/it
will be leaving 
we
will be leaving 
you
will be leaving 
they
will be leaving 

Predbudúci

I
will have left 
you
will have left 
he/she/it
will have left 
we
will have left 
you
will have left 
they
will have left 

Predbudúci priebehový

I
will have been leaving 
you
will have been leaving 
he/she/it
will have been leaving 
we
will have been leaving 
you
will have been leaving 
they
will have been leaving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [leave]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would leave 
you
would leave 
he/she/it
would leave 
we
would leave 
you
would leave 
they
would leave 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be leaving 
you
would be leaving 
he/she/it
would be leaving 
we
would be leaving 
you
would be leaving 
they
would be leaving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have left 
you
would have left 
he/she/it
would have left 
we
would have left 
you
would have left 
they
would have left 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leaving 
you
would have been leaving 
he/she/it
would have been leaving 
we
would have been leaving 
you
would have been leaving 
they
would have been leaving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [leave]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
leave 
you
leave 
he/she/it
leave 
we
leave 
you
leave 
they
leave 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
left 
you
left 
he/she/it
left 
we
left 
you
left 
they
left 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had left 
you
had left 
he/she/it
had left 
we
had left 
you
had left 
they
had left 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [leave]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
leave 
you
Let´s leave 
he/she/it
leave 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [leave]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
leaving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
left 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [leave]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

leave aside

leave behind

leave off

leave on

leave out

leave overNepravidelné slovesá