Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LEND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  lend


Nepravidelné sloveso a minulý čas lend

A2 Preklad: požičať

Infinitív

lend

[lend]

Minulý čas

lent

[lent]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forlent

forlent


Časovanie nepravidelného slovesa [lend]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
lend 
you
lend 
he/she/it
lends 
we
lend 
you
lend 
they
lend 

Prítomný priebehový

I
am lending 
you
are lending 
he/she/it
is lending 
we
are lending 
you
are lending 
they
are lending 

Minulý čas

I
lent 
you
lent 
he/she/it
lent 
we
lent 
you
lent 
they
lent 

Minulý priebehový

I
was lending 
you
were lending 
he/she/it
was lending 
we
were lending 
you
were lending 
they
were lending 

Predrítomný čas

I
have lent 
you
have lent 
he/she/it
has lent 
we
have lent 
you
have lent 
they
have lent 

Predprítomný čas priebehový

I
have been lending 
you
have been lending 
he/she/it
has been lending 
we
have been lending 
you
have been lending 
they
have been lending 

Predminulý

I
had lent 
you
had lent 
he/she/it
had lent 
we
had lent 
you
had lent 
they
had lent 

Predminulý priebehový

I
had been lending 
you
had been lending 
he/she/it
had been lending 
we
had been lending 
you
had been lending 
they
had been lending 

Budúce

I
will lend 
you
will lend 
he/she/it
will lend 
we
will lend 
you
will lend 
they
will lend 

Budúce priebehový

I
will be lending 
you
will be lending 
he/she/it
will be lending 
we
will be lending 
you
will be lending 
they
will be lending 

Predbudúci

I
will have lent 
you
will have lent 
he/she/it
will have lent 
we
will have lent 
you
will have lent 
they
will have lent 

Predbudúci priebehový

I
will have been lending 
you
will have been lending 
he/she/it
will have been lending 
we
will have been lending 
you
will have been lending 
they
will have been lending 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [lend]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would lend 
you
would lend 
he/she/it
would lend 
we
would lend 
you
would lend 
they
would lend 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be lending 
you
would be lending 
he/she/it
would be lending 
we
would be lending 
you
would be lending 
they
would be lending 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have lent 
you
would have lent 
he/she/it
would have lent 
we
would have lent 
you
would have lent 
they
would have lent 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been lending 
you
would have been lending 
he/she/it
would have been lending 
we
would have been lending 
you
would have been lending 
they
would have been lending 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [lend]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
lend 
you
lend 
he/she/it
lend 
we
lend 
you
lend 
they
lend 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
lent 
you
lent 
he/she/it
lent 
we
lent 
you
lent 
they
lent 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had lent 
you
had lent 
he/she/it
had lent 
we
had lent 
you
had lent 
they
had lent 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [lend]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
lend 
you
Let´s lend 
he/she/it
lend 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [lend]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
lending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
lent 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [lend]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

lend outNepravidelné slovesá