Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LIE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  lie


Nepravidelné sloveso a minulý čas lie

A2 Preklad: ležať

Infinitív

lie

[laɪ]

Minulý čas

lay

[leɪ]

Príčastie minulé

lain

lien *

[leɪn]
[laɪn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forelay

forelain
forelien

forlay

forlain
forlien

overlay

overlain
overlien

underlay

underlain
underlien


Časovanie nepravidelného slovesa [lie]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
lie 
you
lie 
he/she/it
lies 
we
lie 
you
lie 
they
lie 

Prítomný priebehový

I
am lying 
you
are lying 
he/she/it
is lying 
we
are lying 
you
are lying 
they
are lying 

Minulý čas

I
lay; lied 
you
lay; lied 
he/she/it
lay; lied 
we
lay; lied 
you
lay; lied 
they
lay; lied 

Minulý priebehový

I
was lying 
you
were lying 
he/she/it
was lying 
we
were lying 
you
were lying 
they
were lying 

Predrítomný čas

I
have lain; lied 
you
have lain; lied 
he/she/it
has lain; lied 
we
have lain; lied 
you
have lain; lied 
they
have lain; lied 

Predprítomný čas priebehový

I
have been lying 
you
have been lying 
he/she/it
has been lying 
we
have been lying 
you
have been lying 
they
have been lying 

Predminulý

I
had lain; lied 
you
had lain; lied 
he/she/it
had lain; lied 
we
had lain; lied 
you
had lain; lied 
they
had lain; lied 

Predminulý priebehový

I
had been lying 
you
had been lying 
he/she/it
had been lying 
we
had been lying 
you
had been lying 
they
had been lying 

Budúce

I
will lie 
you
will lie 
he/she/it
will lie 
we
will lie 
you
will lie 
they
will lie 

Budúce priebehový

I
will be lying 
you
will be lying 
he/she/it
will be lying 
we
will be lying 
you
will be lying 
they
will be lying 

Predbudúci

I
will have lain; lied 
you
will have lain; lied 
he/she/it
will have lain; lied 
we
will have lain; lied 
you
will have lain; lied 
they
will have lain; lied 

Predbudúci priebehový

I
will have been lying 
you
will have been lying 
he/she/it
will have been lying 
we
will have been lying 
you
will have been lying 
they
will have been lying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [lie]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would lie 
you
would lie 
he/she/it
would lie 
we
would lie 
you
would lie 
they
would lie 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be lying 
you
would be lying 
he/she/it
would be lying 
we
would be lying 
you
would be lying 
they
would be lying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have lain; lied 
you
would have lain; lied 
he/she/it
would have lain; lied 
we
would have lain; lied 
you
would have lain; lied 
they
would have lain; lied 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been lying 
you
would have been lying 
he/she/it
would have been lying 
we
would have been lying 
you
would have been lying 
they
would have been lying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [lie]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
lie 
you
lie 
he/she/it
lie 
we
lie 
you
lie 
they
lie 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
lay; lied 
you
lay; lied 
he/she/it
lay; lied 
we
lay; lied 
you
lay; lied 
they
lay; lied 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had lain; lied 
you
had lain; lied 
he/she/it
had lain; lied 
we
had lain; lied 
you
had lain; lied 
they
had lain; lied 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [lie]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
lie 
you
Let´s lie 
he/she/it
lie 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [lie]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
lying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
lain; lied 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [lie]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

lie about

lie around

lie back

lie down

lie in

lie upNepravidelné slovesá