Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  light


Nepravidelné sloveso a minulý čas light

B1 Preklad: rozsvietiť

Infinitív

light

[laɪt]

Minulý čas

lighted

lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

Príčastie minulé

lighted

lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

alight

[əˈlaɪt]

alighted
alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]

alighted
alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]

backlighted
backlit

backlighted
backlit

green-lighted
green-lit

green-lighted
green-lit

relighted
relit

relighted
relit


Časovanie nepravidelného slovesa [light]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
light 
you
light 
he/she/it
lights 
we
light 
you
light 
they
light 

Prítomný priebehový

I
am lighting 
you
are lighting 
he/she/it
is lighting 
we
are lighting 
you
are lighting 
they
are lighting 

Minulý čas

I
lighted; lit 
you
lighted; lit 
he/she/it
lighted; lit 
we
lighted; lit 
you
lighted; lit 
they
lighted; lit 

Minulý priebehový

I
was lighting 
you
were lighting 
he/she/it
was lighting 
we
were lighting 
you
were lighting 
they
were lighting 

Predrítomný čas

I
have lighted; lit 
you
have lighted; lit 
he/she/it
has lighted; lit 
we
have lighted; lit 
you
have lighted; lit 
they
have lighted; lit 

Predprítomný čas priebehový

I
have been lighting 
you
have been lighting 
he/she/it
has been lighting 
we
have been lighting 
you
have been lighting 
they
have been lighting 

Predminulý

I
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
he/she/it
had lighted; lit 
we
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
they
had lighted; lit 

Predminulý priebehový

I
had been lighting 
you
had been lighting 
he/she/it
had been lighting 
we
had been lighting 
you
had been lighting 
they
had been lighting 

Budúce

I
will light 
you
will light 
he/she/it
will light 
we
will light 
you
will light 
they
will light 

Budúce priebehový

I
will be lighting 
you
will be lighting 
he/she/it
will be lighting 
we
will be lighting 
you
will be lighting 
they
will be lighting 

Predbudúci

I
will have lighted; lit 
you
will have lighted; lit 
he/she/it
will have lighted; lit 
we
will have lighted; lit 
you
will have lighted; lit 
they
will have lighted; lit 

Predbudúci priebehový

I
will have been lighting 
you
will have been lighting 
he/she/it
will have been lighting 
we
will have been lighting 
you
will have been lighting 
they
will have been lighting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [light]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would light 
you
would light 
he/she/it
would light 
we
would light 
you
would light 
they
would light 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be lighting 
you
would be lighting 
he/she/it
would be lighting 
we
would be lighting 
you
would be lighting 
they
would be lighting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have lighted; lit 
you
would have lighted; lit 
he/she/it
would have lighted; lit 
we
would have lighted; lit 
you
would have lighted; lit 
they
would have lighted; lit 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been lighting 
you
would have been lighting 
he/she/it
would have been lighting 
we
would have been lighting 
you
would have been lighting 
they
would have been lighting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [light]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
light 
you
light 
he/she/it
light 
we
light 
you
light 
they
light 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
lighted; lit 
you
lighted; lit 
he/she/it
lighted; lit 
we
lighted; lit 
you
lighted; lit 
they
lighted; lit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
he/she/it
had lighted; lit 
we
had lighted; lit 
you
had lighted; lit 
they
had lighted; lit 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [light]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
light 
you
Let´s light 
he/she/it
light 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [light]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
lighting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
lighted; lit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [light]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

light on

light up

light uponNepravidelné slovesá