Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LOSE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  lose


Nepravidelné sloveso a minulý čas lose

A2 Preklad: stratiť

Infinitív

lose

[luːz]

Minulý čas

lost

[lɒst]





Časovanie nepravidelného slovesa [lose]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
lose 
you
lose 
he/she/it
loses 
we
lose 
you
lose 
they
lose 

Prítomný priebehový

I
am losing 
you
are losing 
he/she/it
is losing 
we
are losing 
you
are losing 
they
are losing 

Minulý čas

I
lost 
you
lost 
he/she/it
lost 
we
lost 
you
lost 
they
lost 

Minulý priebehový

I
was losing 
you
were losing 
he/she/it
was losing 
we
were losing 
you
were losing 
they
were losing 

Predrítomný čas

I
have lost 
you
have lost 
he/she/it
has lost 
we
have lost 
you
have lost 
they
have lost 

Predprítomný čas priebehový

I
have been losing 
you
have been losing 
he/she/it
has been losing 
we
have been losing 
you
have been losing 
they
have been losing 

Predminulý

I
had lost 
you
had lost 
he/she/it
had lost 
we
had lost 
you
had lost 
they
had lost 

Predminulý priebehový

I
had been losing 
you
had been losing 
he/she/it
had been losing 
we
had been losing 
you
had been losing 
they
had been losing 

Budúce

I
will lose 
you
will lose 
he/she/it
will lose 
we
will lose 
you
will lose 
they
will lose 

Budúce priebehový

I
will be losing 
you
will be losing 
he/she/it
will be losing 
we
will be losing 
you
will be losing 
they
will be losing 

Predbudúci

I
will have lost 
you
will have lost 
he/she/it
will have lost 
we
will have lost 
you
will have lost 
they
will have lost 

Predbudúci priebehový

I
will have been losing 
you
will have been losing 
he/she/it
will have been losing 
we
will have been losing 
you
will have been losing 
they
will have been losing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [lose]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would lose 
you
would lose 
he/she/it
would lose 
we
would lose 
you
would lose 
they
would lose 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be losing 
you
would be losing 
he/she/it
would be losing 
we
would be losing 
you
would be losing 
they
would be losing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have lost 
you
would have lost 
he/she/it
would have lost 
we
would have lost 
you
would have lost 
they
would have lost 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been losing 
you
would have been losing 
he/she/it
would have been losing 
we
would have been losing 
you
would have been losing 
they
would have been losing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [lose]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
lose 
you
lose 
he/she/it
lose 
we
lose 
you
lose 
they
lose 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
lost 
you
lost 
he/she/it
lost 
we
lost 
you
lost 
they
lost 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had lost 
you
had lost 
he/she/it
had lost 
we
had lost 
you
had lost 
they
had lost 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [lose]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
lose 
you
Let´s lose 
he/she/it
lose 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [lose]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
losing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
lost 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [lose]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

lose out











Nepravidelné slovesá