Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  make


Nepravidelné sloveso a minulý čas make

A1 Preklad: robiť

Infinitív

make

[meɪk]

Minulý čas

made

[meɪd]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

remade

remade

unmade

unmade


Časovanie nepravidelného slovesa [make]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
make 
you
make 
he/she/it
makes 
we
make 
you
make 
they
make 

Prítomný priebehový

I
am making 
you
are making 
he/she/it
is making 
we
are making 
you
are making 
they
are making 

Minulý čas

I
made 
you
made 
he/she/it
made 
we
made 
you
made 
they
made 

Minulý priebehový

I
was making 
you
were making 
he/she/it
was making 
we
were making 
you
were making 
they
were making 

Predrítomný čas

I
have made 
you
have made 
he/she/it
has made 
we
have made 
you
have made 
they
have made 

Predprítomný čas priebehový

I
have been making 
you
have been making 
he/she/it
has been making 
we
have been making 
you
have been making 
they
have been making 

Predminulý

I
had made 
you
had made 
he/she/it
had made 
we
had made 
you
had made 
they
had made 

Predminulý priebehový

I
had been making 
you
had been making 
he/she/it
had been making 
we
had been making 
you
had been making 
they
had been making 

Budúce

I
will make 
you
will make 
he/she/it
will make 
we
will make 
you
will make 
they
will make 

Budúce priebehový

I
will be making 
you
will be making 
he/she/it
will be making 
we
will be making 
you
will be making 
they
will be making 

Predbudúci

I
will have made 
you
will have made 
he/she/it
will have made 
we
will have made 
you
will have made 
they
will have made 

Predbudúci priebehový

I
will have been making 
you
will have been making 
he/she/it
will have been making 
we
will have been making 
you
will have been making 
they
will have been making 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [make]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would make 
you
would make 
he/she/it
would make 
we
would make 
you
would make 
they
would make 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be making 
you
would be making 
he/she/it
would be making 
we
would be making 
you
would be making 
they
would be making 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have made 
you
would have made 
he/she/it
would have made 
we
would have made 
you
would have made 
they
would have made 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been making 
you
would have been making 
he/she/it
would have been making 
we
would have been making 
you
would have been making 
they
would have been making 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [make]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
make 
you
make 
he/she/it
make 
we
make 
you
make 
they
make 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
made 
you
made 
he/she/it
made 
we
made 
you
made 
they
made 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had made 
you
had made 
he/she/it
had made 
we
had made 
you
had made 
they
had made 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [make]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
make 
you
Let´s make 
he/she/it
make 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [make]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
making 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
made 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [make]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

make away with

make for

make off

make off with

make out

make over

make up

make up for

make up toNepravidelné slovesá