Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MEAN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  mean


Nepravidelné sloveso a minulý čas mean

A2 Preklad: mieniť

Infinitív

mean

[miːn]

Minulý čas

meant

[ment]

Časovanie nepravidelného slovesa [mean]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
mean 
you
mean 
he/she/it
means 
we
mean 
you
mean 
they
mean 

Prítomný priebehový

I
am meaning 
you
are meaning 
he/she/it
is meaning 
we
are meaning 
you
are meaning 
they
are meaning 

Minulý čas

I
meant 
you
meant 
he/she/it
meant 
we
meant 
you
meant 
they
meant 

Minulý priebehový

I
was meaning 
you
were meaning 
he/she/it
was meaning 
we
were meaning 
you
were meaning 
they
were meaning 

Predrítomný čas

I
have meant 
you
have meant 
he/she/it
has meant 
we
have meant 
you
have meant 
they
have meant 

Predprítomný čas priebehový

I
have been meaning 
you
have been meaning 
he/she/it
has been meaning 
we
have been meaning 
you
have been meaning 
they
have been meaning 

Predminulý

I
had meant 
you
had meant 
he/she/it
had meant 
we
had meant 
you
had meant 
they
had meant 

Predminulý priebehový

I
had been meaning 
you
had been meaning 
he/she/it
had been meaning 
we
had been meaning 
you
had been meaning 
they
had been meaning 

Budúce

I
will mean 
you
will mean 
he/she/it
will mean 
we
will mean 
you
will mean 
they
will mean 

Budúce priebehový

I
will be meaning 
you
will be meaning 
he/she/it
will be meaning 
we
will be meaning 
you
will be meaning 
they
will be meaning 

Predbudúci

I
will have meant 
you
will have meant 
he/she/it
will have meant 
we
will have meant 
you
will have meant 
they
will have meant 

Predbudúci priebehový

I
will have been meaning 
you
will have been meaning 
he/she/it
will have been meaning 
we
will have been meaning 
you
will have been meaning 
they
will have been meaning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [mean]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would mean 
you
would mean 
he/she/it
would mean 
we
would mean 
you
would mean 
they
would mean 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be meaning 
you
would be meaning 
he/she/it
would be meaning 
we
would be meaning 
you
would be meaning 
they
would be meaning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have meant 
you
would have meant 
he/she/it
would have meant 
we
would have meant 
you
would have meant 
they
would have meant 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been meaning 
you
would have been meaning 
he/she/it
would have been meaning 
we
would have been meaning 
you
would have been meaning 
they
would have been meaning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [mean]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
mean 
you
mean 
he/she/it
mean 
we
mean 
you
mean 
they
mean 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
meant 
you
meant 
he/she/it
meant 
we
meant 
you
meant 
they
meant 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had meant 
you
had meant 
he/she/it
had meant 
we
had meant 
you
had meant 
they
had meant 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [mean]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
mean 
you
Let´s mean 
he/she/it
mean 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [mean]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
meaning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
meant 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá