Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MEET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  meet


Nepravidelné sloveso a minulý čas meet

A1 Preklad: stretnúť, poznať

Infinitív

meet

[miːt]

Minulý čas

met

[met]

Časovanie nepravidelného slovesa [meet]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
meet 
you
meet 
he/she/it
meets 
we
meet 
you
meet 
they
meet 

Prítomný priebehový

I
am meeting 
you
are meeting 
he/she/it
is meeting 
we
are meeting 
you
are meeting 
they
are meeting 

Minulý čas

I
met 
you
met 
he/she/it
met 
we
met 
you
met 
they
met 

Minulý priebehový

I
was meeting 
you
were meeting 
he/she/it
was meeting 
we
were meeting 
you
were meeting 
they
were meeting 

Predrítomný čas

I
have met 
you
have met 
he/she/it
has met 
we
have met 
you
have met 
they
have met 

Predprítomný čas priebehový

I
have been meeting 
you
have been meeting 
he/she/it
has been meeting 
we
have been meeting 
you
have been meeting 
they
have been meeting 

Predminulý

I
had met 
you
had met 
he/she/it
had met 
we
had met 
you
had met 
they
had met 

Predminulý priebehový

I
had been meeting 
you
had been meeting 
he/she/it
had been meeting 
we
had been meeting 
you
had been meeting 
they
had been meeting 

Budúce

I
will meet 
you
will meet 
he/she/it
will meet 
we
will meet 
you
will meet 
they
will meet 

Budúce priebehový

I
will be meeting 
you
will be meeting 
he/she/it
will be meeting 
we
will be meeting 
you
will be meeting 
they
will be meeting 

Predbudúci

I
will have met 
you
will have met 
he/she/it
will have met 
we
will have met 
you
will have met 
they
will have met 

Predbudúci priebehový

I
will have been meeting 
you
will have been meeting 
he/she/it
will have been meeting 
we
will have been meeting 
you
will have been meeting 
they
will have been meeting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [meet]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would meet 
you
would meet 
he/she/it
would meet 
we
would meet 
you
would meet 
they
would meet 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be meeting 
you
would be meeting 
he/she/it
would be meeting 
we
would be meeting 
you
would be meeting 
they
would be meeting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have met 
you
would have met 
he/she/it
would have met 
we
would have met 
you
would have met 
they
would have met 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been meeting 
you
would have been meeting 
he/she/it
would have been meeting 
we
would have been meeting 
you
would have been meeting 
they
would have been meeting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [meet]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
meet 
you
meet 
he/she/it
meet 
we
meet 
you
meet 
they
meet 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
met 
you
met 
he/she/it
met 
we
met 
you
met 
they
met 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had met 
you
had met 
he/she/it
had met 
we
had met 
you
had met 
they
had met 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [meet]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
meet 
you
Let´s meet 
he/she/it
meet 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [meet]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
meeting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
met 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [meet]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

meet up

meet withNepravidelné slovesá