Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISDEAL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misdeal


Nepravidelné sloveso a minulý čas misdeal

Infinitív

misdeal







Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

deal

[diːl]

dealt

[delt]

dealt

[delt]


Časovanie nepravidelného slovesa [misdeal]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
misdeal 
you
misdeal 
he/she/it
misdeals 
we
misdeal 
you
misdeal 
they
misdeal 

Prítomný priebehový

I
am misdealing 
you
are misdealing 
he/she/it
is misdealing 
we
are misdealing 
you
are misdealing 
they
are misdealing 

Minulý čas

I
misdealt 
you
misdealt 
he/she/it
misdealt 
we
misdealt 
you
misdealt 
they
misdealt 

Minulý priebehový

I
was misdealing 
you
were misdealing 
he/she/it
was misdealing 
we
were misdealing 
you
were misdealing 
they
were misdealing 

Predrítomný čas

I
have misdealt 
you
have misdealt 
he/she/it
has misdealt 
we
have misdealt 
you
have misdealt 
they
have misdealt 

Predprítomný čas priebehový

I
have been misdealing 
you
have been misdealing 
he/she/it
has been misdealing 
we
have been misdealing 
you
have been misdealing 
they
have been misdealing 

Predminulý

I
had misdealt 
you
had misdealt 
he/she/it
had misdealt 
we
had misdealt 
you
had misdealt 
they
had misdealt 

Predminulý priebehový

I
had been misdealing 
you
had been misdealing 
he/she/it
had been misdealing 
we
had been misdealing 
you
had been misdealing 
they
had been misdealing 

Budúce

I
will misdeal 
you
will misdeal 
he/she/it
will misdeal 
we
will misdeal 
you
will misdeal 
they
will misdeal 

Budúce priebehový

I
will be misdealing 
you
will be misdealing 
he/she/it
will be misdealing 
we
will be misdealing 
you
will be misdealing 
they
will be misdealing 

Predbudúci

I
will have misdealt 
you
will have misdealt 
he/she/it
will have misdealt 
we
will have misdealt 
you
will have misdealt 
they
will have misdealt 

Predbudúci priebehový

I
will have been misdealing 
you
will have been misdealing 
he/she/it
will have been misdealing 
we
will have been misdealing 
you
will have been misdealing 
they
will have been misdealing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [misdeal]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would misdeal 
you
would misdeal 
he/she/it
would misdeal 
we
would misdeal 
you
would misdeal 
they
would misdeal 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be misdealing 
you
would be misdealing 
he/she/it
would be misdealing 
we
would be misdealing 
you
would be misdealing 
they
would be misdealing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have misdealt 
you
would have misdealt 
he/she/it
would have misdealt 
we
would have misdealt 
you
would have misdealt 
they
would have misdealt 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been misdealing 
you
would have been misdealing 
he/she/it
would have been misdealing 
we
would have been misdealing 
you
would have been misdealing 
they
would have been misdealing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [misdeal]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
misdeal 
you
misdeal 
he/she/it
misdeal 
we
misdeal 
you
misdeal 
they
misdeal 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
misdealt 
you
misdealt 
he/she/it
misdealt 
we
misdealt 
you
misdealt 
they
misdealt 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had misdealt 
you
had misdealt 
he/she/it
had misdealt 
we
had misdealt 
you
had misdealt 
they
had misdealt 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [misdeal]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
misdeal 
you
Let´s misdeal 
he/she/it
misdeal 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [misdeal]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
misdealing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
misdealt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 











Nepravidelné slovesá